Перейти до контенту

Поліщук Наталія Миколаївна

Викладач

Email: polami@ukr.nеt

ORCID ID: 0000-0003-3677-1248

Профіль в Google Scholar

Тема дисертації: «Формування здоров’я збережувальної компетентності студентської молоді у процесі волонтерської діяльності»

Рік вступу: 2021–2026

Науковий керівник: д. пед. наук, професор Коляда Наталія Миколаївна

Освіта:

2023 р навчання в науковому інституті фізичної культури спорту і здоров'я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ОС Магістр спеціальності 091 Біологія ОП «Спортивна фізіологія та реабілітація»

2021 року  здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ОС «доктор філософії»), ОНП «Освітні, педагогічні науки» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

2008-2014  рр. – Природничо-географічний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Досвід роботи:

З 2022 р. – заступник декана з навчальної роботи факультету фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 2020 до нинішнього часу – викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури факультету фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

2020-2022 рр. – заступник декана з виховної роботи факультету фізичного виховання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

2019-2020 рр. – керівник волонтерського загону «Відкриті серця» при КЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради».

2015-2020 рр. –  викладач природничих дисциплін КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г.Шевченка».

2013-2015 рр. – вихователь у гуртожитку Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ:

У виданнях, що входять до науко метричних баз (Scopus, WOS)

 1. Levchenko N., Isachenko V., Morhai L., Koliada N., Polishchuk N. Youth Work in a Higher Education Institution: Formation and Prospects of Development. Lecture Notes in Networks and Systemsthis link is disabled, 2022, 319. С. 1242–1249. Режим доступу: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199172551 (Scopus)
 2. Kozlenko, V., Liashenko, R., Prysyazhnyi, V., Polishchuk, N., & Neborak, K. (2023). Aproximaciones a la capacidad de autodesarrollo informativo del futuro profesor: Una mirada política del fenómeno: Approaches to the informative self-development capacity of the future teacher: A political look at the phenomenon. Cuestiones Políticas, 41(78), 678-697. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4178.46 ( на індексації)

Міжнародні конференції:

 1. Поліщук Н.М Міжнародний волонтерський рух історія становлення і розвитку The 1st International scientific and practical conference “Modern research in world science” (April 17-19, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv,Ukraine. 2022. 1380 p ttps://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14637
 2. Поліщук Н.М. Феномен здоров’я як основа формування здоров’язбережувальної компетентності особистості. Том ХІI: Міжнародної науково практичної конференції «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» Якісні дослідження для покращення життя людини / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Перемишль : Посвіт, 2022. 228   С. 118–122. https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14635

Поліщук Н. ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  СТУДЕНТІВ  В  ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E 24142. No 4(23)2023. str. 113-227

У фахових наукових виданнях (категорія Б):

 1. Коляда Н.М., Поліщук Н.М. Волонтерська здоров’язбережувальна діяльність як форма соціального становлення студентської молоді. Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. № 1 (6). С. 184–191 (категорія Б). Режим доступу: http://srso.udpu.edu.ua/article/view/234181
 2. Поліщук Н.М. Формування здоров’язбережувальної компетентності студентської молоді як пріоритет державної політики. Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. № 2 (7). С. 184–191 (категорія Б). Режим доступу: http://srso.udpu.edu.ua/

3.Поліщук Н.М. Волонтерство як соціально-педагогічний феномен: термінологічний аналіз. Інноватика у вихованні.  Рівне: РДГУ, 2022. Вип. 15. С.  146–159 (категорія Б). https://doi.org/10.35619/iiu.v1i15.462

4.Поліщук Н.М. Формування здоров’язбережувальної компетентності студенської молоді в процесі волонтерської діяльності Інноватика у вихованні.  Рівне: РДГУ, 2022. Вип. 116. С.  272–286 (категорія Б). https://doi.org/10.35619/iiu.v1i15.462

5.Поліщук Н. М. Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності студентської молоді у процесі волонтерської діяльності. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 207. С. 260–266. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-207-260-266

Всеукраїнські конференції:

 1. Поліщук Н. М. Волонтерство як ефективний засіб розвитку громадянського суспільства: Наука. Освіта. Молодь : матеріали XV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квітня 2022 р.) : у 2-х ч. / за ред. О. І. Безлюдного. Умань : Візаві, 2022. Ч. 2. С. 282–289.
 2. Поліщук Н. М. Формування здоров’язбережувальної компетентності студентської молоді у процесі волонтерської діяльності. НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квітня 2021 р.) : у 2-х ч. / за ред. О. І. Безлюдного. Умань : Візаві, 2021. Ч. 2. С. 105–107.
 3. Поліщук Н.М. Формування здоров’язбережувальної компетентності студентської молоді. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 22 квітня 2021 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 83–86.
 4. Поліщук Н. М. Здоров’язбереження молоді як пріоритет сучасної державної політики. Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. м. Умань, 12 жовт. 2021 р. та ІІ Міжнар. наук.-практ. симпозіуму з інклюзивного туризму м. Умань, 27 трав. 2021 р. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Рівненський держ. гуманіт. ун-т [та ін.] ; [ред. кол.: Коляда Н. М., Кравченко О. О., Албул І. В. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2021. – С. 68–72.
 5. Поліщук Наталія. Здоров’язбереження молоді як актуальна проблема в галузі соціальної роботи. Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. м. Умань, 11 жовт. 2022 р. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Рівненський держ. гуманіт. ун-т [та ін.] ; [ред. кол.: Коляда Н., Кравченко О., Албул І. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2022. – 110 с. С. 88–90.
 6. Поліщук Наталія. Формування здоров’язбережувального середовища закладу вищої освіти. Збірник матеріалів XІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика» (Умань, 24 листопада 2022 р.). Умань, 2022. С. 108 -112
 7. Коляда Наталія, Поліщук Наталія. Інклюзивне волонтерство в умовах сучасних суспільних викликів. Міжнародна науково-практична конференція «Психологічний супровід особистості в умовах сучасних викликів постмодерного суспільства: теоретичні засади та прикладні аспекти» (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 25 листопада 2022 р.). Дніпро, 2022. С.___
 8. Поліщук Н. М. Здоров‘язбереження молоді як актуальна соціально-педагогічна проблема.  Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернетконференції, (20 травня 2022 р.) : збірник наукових праць. Умань : ВПЦ«Візаві», 2022. С. 305–307.
 9. Коляда Наталія, Поліщук Наталія. Інклюзивне волонтерство як суспільна потреба. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки. Вип. 9 : Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика : матеріали 9-ої Всеукр. наук.-практ. конф. (30-31 березня 2023 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [головред. Малишевська І. І.[та ін.]. Умань: Візаві, 2023 р. С.86-89
 10. Поліщук Н. М., Коляда Н. І. Волонтерська здоров’язбережувальна діяльність як соціально-педагогічний феномен. Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [редкол.: О. О. Кравченко,Н. М. Коляда, Т. В. Тарасова, А. І. Войтовська ; рец.: Т. Д.Кочубей, М. О. Кулик, А. В. Каркач]. Умань : ЦП «Компринт», 2023. С.170–173. ISBN 978-617-8269-56-2

Колективна монографія:

1.Коляда Наталія, Поліщук Наталія, Коляда Назарій. Волонтерська здоров’язбережувальна діяльність в контексті соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді внаслідок війни Соціально-психологічна реабілітація вразливих категорій громадян від наслідків війни: колект. моногр. / Н. Коляда, О. Кравченко, Н. Левченко та ін. ;  МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. ФОП Ямчинський О.В., 2022. С. 20–33.

Стажування:

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації (стажування) за програмою «Сучасні методи та форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти 8 червня– 20 червня 2022 р.

Член Української асоціації дослідників освіти

Член "Міжнародної асоціації сучасної освіти, науки та культури" - № СЧ-305.03.23

Номінант конкурсу «Молодий Вчений» номінація Науковий Волонтер номер сертифіката №2706

Підвищення кваліфікації:

У період з 27.02.2023 р. до 03.03.2023 р. підвищувала кваліфікацію у Сумському державному університеті.

Назва програми підвищення кваліфікації: "Педагогічна майстерність у сфері фізичного виховання та спорту"

Анкета Scopus