Перейти до контенту

Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури

 Склад кафедри

RHZY2Rqv20Q

Соколенко Людмила Степанівна 

завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук , доцент

детальніше

Корінчак Любов Миколаївна

кандидат біологічних наук, доцент

детальніше

Бойко Юлія Степанівна

кандидат педагогічних наук, доцент

детальніше

Танасійчук Юлія Миколаївна

аспірант другого року навчання, викладач

детальніше

Танасійчук Назарій Володимирович

аспірант першого року навчання, викладач

детальніше

Дячук Ольга Вікторівна 

лаборант

З історії кафедри

У 1960 році відповідно до постанови Ради Міністерства колишнього СРСР за № 356-0145 в Уманському педагогічному інституті були організовані курси для підготовки медичних сестер цивільної оборони, які готували медичних працівників середньої ланки для надання першої медичної допомоги у вогнищах масового знищення.Перший випуск медичних сестер відбувся у вересні 1962 року.

У 1981 році була організована кафедра медичної підготовки і цивільної оборони, завданням якої була підготовка медичних сестер для надання першої медичної допомоги у воєнні часи. На кафедрі працювало шість штатних викладачів і два лаборанти.

У 1991 році після реорганізації була утворена кафедра «Основ медичних знань та охорони здоров’я дітей», змінилась не тільки назва, але і напрямок її роботи. В основу педагогічної та наукової діяльності було покладено пропозиції та наукові розробки, щодо здоров’я учнівської та студентської молоді.

У 2008 році після реорганізації, кафедра була перейменована та мала назву – «Валеології та фізичного виховання».

У 2015 році після реорганізації, кафедра була перейменована та має назву – «Медико-біологічних основ фізичної культури».

З моменту організації до 2003 року кафедру очолював кандидат медичних наук, доцент Крохмаль С.С. З 2004 по 2009 роки кафедру очолювала – аспірант заочної форми навчання УДПУ імені Павла Тичини Соколенко Людмила Степанівна;  у 2009 – 2010 роках, завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент Підгорний Віталій Костянтинович. З березня 2010 року по 2013 рік кафедру очолювала – доктор медичних наук, професор Косуба Раїса Борисівна. На даний момент кафедру очолює – кандидат педагогічних наук, доцент Соколенко Людмила Степанівна.

На кафедрі працює 5 штатних викладачів і один лаборант. З вересня 2008 року на кафедру для читання лекцій було запрошено доктора медичних наук, професора Поліщук Людмилу Захарівну, кандидата медичних наук, доцента Підгорного Віталія Костянтиновича.

Для читання лекцій систематично запрошуються провідні спеціалісти: кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, фізіології та валеології Кам’янець – Подільського державного університету Плахтій П.Д., кандидат біологічних наук, професор, зав. каф. медико-біологічних і валеологічних основ життя і здоров’я КПНУ ім. Драгоманова Страшко С.В.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Валеологія;
 • Медична термінологія;
 • Педіатрія;
 • Фізіологія людини;
 • Основи медичних знань;
 • Вікова фізіологія, шкільна гігієна;
 • Вікова фізіологія;
 • Анатомія людини;
 • Основи медичних знань та охорона здоров’я;
 • Основи анатомії та фізіології нервової діяльності;
 • Вікова фізіологія та валеологія;
 • Формування здорового способу життя;
 • Медико – соціальні основи здоров’я;
 • Спортивна медицина;
 • Здоровий спосіб життя та профілактика ВІЛ/СНІДу
 • Фізіологія вищої нервової діяльності;
 • Фізіологія спорту;
 • Фізіологічні основи фізичних вправ;
 • Основи валеологічного виховання та методика викладання;
 • Методика навчання основам здоров’я.
 • Гігієна і санітарія в галузі
 • Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань

 Наукова робота

Викладачі кафедри працюють над загальнокафедральною темою: «Формування особистості вчителя фізичного виховання, як організатора та вихователя здорового способу життя» (Державний реєстраційний номер О///V007529, тема затвержена Міністерством освіти і науки України).

Викладачами кафедри розроблена концепція здорового способу життя, яка впроваджується не тільки в університеті, але й в загальноосвітніх школах міста та району. Кафедра є ініціатором організації школи здоров’я на базі ЗОШ № 10 м. Умані, та укладена угода про співпрацю, проводяться дисертаційні дослідження. А саме, в травні 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради  К 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті ім. П. Тичини відбувся захист дисертації Соколенко Людмили Степанівни: «Формування культури здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів» в якій обґрунтовуються та експериментально перевіряються педагогічні умови формування культури здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів.

В жовтні 2011 року на засіданні спеціалізовано вченої ради Д 26.001.38 Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся захист викладача кафедри Корінчак Любов Миколаївни, тема – «Вікові особливості зміни діяльності серцево-судинної системи в сезонному біологічному ритмі». В дисертаційній роботі визначені сезонні біологічні зміни показників серцево-судинної системи та показників фізичного розвитку дітей протягом навчального року. Метою дослідження була експериментальна перевірка змін сезонно-біологічної діяльності серцево-судинної системи і фізичних характеристик в учнів різних вікових груп.

В березні 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті ім. П. Тичини відбувся захист дисертації Бойко Юлії Степанівни на тему: «Формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів» (спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання). В якій обґрунтовуються та експериментально перевіряються педагогічні умови формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів.

Викладачі кафедри беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях. Щорічно кафедрою  медико - біологічних основ фізичної культури проводяться конференції різного рівня, круглі столи з обговорення наукових розробок з проблем наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління, методичні семінари, тренінги, вечори запитань та відповідей.

 

Науково-методична робота

Викладачі кафедри активно використовують освітні технології у навчально – виховному процесі та активні методи навчання: – рейтингова система, програмний метод навчання, кредитно-трансферна система, інтерактивні методи. З цією метою викладачами кафедри розроблені лекційні курси, методичне забезпечення семінарських та практичних занять з усіх дисциплін, закріплених за кафедрою.

На кафедрі медико-біологічних основ фізичної культури функціонує науковий гурток і працюють проблемні гупи в рамках студентських наукових товариств. Керівником наукового гуртка є: зав. кафедрою Соколенко Людмила Степанівна, назва гуртка «Формування особистості вчителя фізичного виховання як організатора і вихователя здорового способу життя». До складу гуртка входять студенти факультету фізичного виховання та факультету дошкільного виховання. Під час засідань розглядаються наступні питання: здоров’я людини як найвища соціальна цінність; спадковість, середовище і здоров’я людини; генетичне відродження і шляхи оздоровлення людини; особливості харчування хворих людей; профілактика гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу; стан здоров’я дітей в умовах дії різних екологічних чинників; вплив фізичного виховання на формування особистості, аналіз рівня вживання алкоголю в молодіжному середовищі.

Проблемна група: «Зміст та проблеми валеологічного виховання молоді», керівник гуртка викладач Бойко Юлія Степанівна. Під час засідань гуртка обговорюються наступні питання: здоров’я молоді – здоров’я нації; вплив шкідливих звичок на фізичний розвиток молоді; психічна складова здоров’я та профілактика неврозів; репродуктивне здоров’я молоді, його формування та збереження; фізіотерапевтичні методи в оздоровленні та навчанні студентів; планування сім’ї, аборти та попередження небажаної вагітності.

Проблемна група: «Формування системно-цілісних уявлень про здоров’я як ціннісну категорію», керівник гуртка Гуменна Юлія Миколаївна. Питання, які виносяться на обговорення: імунітет і здоров’я людини; формування особистої відповідальності майбутнього вчителя за стан здоров’я учнів; оволодіння валеологічними технологіями навчання виховання навичок збереження і зміцнення здоров’я; формування особистості через самовдосконалення; ознайомлення з принципами профілактики венеричних захворювань; створення стійкої мотивації до здорового способу життя у студентської молоді.

Проблемна група: «Профілактика шкідливих звичок та їх негативний вплив на здоров’я студентської молоді», керівник гуртка Корінчак Любов Миколаївна. Питання, які розглядаються: вплив фізичних вправ на розвиток школярів; загартування організму як засіб зміцнення здоров’я; гігієнічні аспекти збереження здоров’я; вплив шкідливих звичок на організм.

Кафедра тісно співпрацює з закладами охорони здоров'я:

 • міським відділом охорони здоров’я,
 • міським Центром здоров’я,
 • міською санепідемстанцією,
 • міською лікарнею №2, №3,
 • Товариством Червоного Хреста,
 • міським відділом у справах сім’ї та молоді

 Виховна робота

Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури співпрацює з обласною та міською державними адміністраціями (головним міським та ра-йонним управлінням освіти і науки Черкаської області, міським відділом охо-рони здоров’я, міським та районним управліннями праці та соціального захисту населення), Уманською міськрайонною організацією Товариства Червоного Хреста, міським центром здоров’я, ЗОШ міста та району, Уманською санітарно-епідеміологічною службою, Уманськими міськими лікарнями №1, №2, №3 з метою підвищення рівня ефективності роботи молодих науковців, покращення організації навчально-виховної роботи, а також впровадження здорового способу життя серед учнівської та студентської молоді.

Спільно проводяться науково-практичні конференції, науково-практичні та методичні семінари, присвячені Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом, Всесвітньому Дню здоров’я, Міжнародному Дню протидії поширення захворювання на туберкульоз, на яких обговорюються проблеми валеологічної освіти, спрямованої на формування у студентів знань, позитивних ставлень, ціннісних орієнтацій у галузі здорового способу життя; круглі столи («Роздуми про цінності здоров’я», «Колесо Життя», «Стратегічний напрямок діяльності з охорони здоров’я населення України»); вечори запитань та відповідей («Здоров’я та імунна система», «Вплив погодних умов на біоритми людини», « Харчування предків та сучасні теорії харчування»); диспути, дискусії: «Жертвувати своїм здоров’ям заради чогось (багатства, кар’єри, слави, миттєвої насолоди) – це велике безумство    (А. Шопенгауер)», «Речі існують для того, щоб служити людині, а не навпаки (В.Сухомлинський)», «Життєві ідеали. Чи варто їх прагнути?», «Культура здорового способу життя. Моя особиста позиція»; змагання «Вибір молоді – здоров’я»; семінари-тренінги з медико-біологічних дисциплін, започатковано проведення акції студентської молоді « Молодь обирає здоровий спосіб життя».

В рамках співпраці з сільськими школами укладено угоди з Дзендзелівською ЗОШ І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради, Черкаської області, Синьківською ЗОШ І-ІІІ ступенів Ульянівського району Кіровоградської області, Рогівським навчально-виховним комплексом «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Уманської районної ради Черкаської області, Собківським навчально-виховним комплексом «Дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», Уманського району Черкаської області.

Міжнародна діяльність кафедри спрямована на збереження та зміцнення здоров’я учнівської та студентської молоді. Особлива увага в цій діяльності приділяється профілактиці соціально-небезпечних явищ у суспільстві, таких як СНІД / ВІЛ-інфекція, наркоманія, алкоголізм, венеричні захворювання, ігроманія, туберкульоз. Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури бере активну участь у роботі Уманського міжнародного благодійного фонду «Пробудження».

 

 Профорієнтаційна робота

Важливе значення викладачами кафедри надається проведенню профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх школах, гімназіях, коледжах областей України.

Видавнича діяльність

План видавничої діяльності науково-педагогічних працівників на  2016р.

Завантажити (DOCX, 14KB)

Методичні видання науково-педагогічних працівників

Завантажити (DOCX, 28KB)

 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації викладачів

Завантажити (DOC, 39KB)

Перспективний план підвищення кваліфікації викладачів

Завантажити (DOCX, 12KB)

Контактна інформація

Адреса: 20300 м. Умань, Черкаська обл., вул. Садова 2, ауд. 106

Тел.: (04744) 5-30-33 (04744) 5-30-33

Е-mail: KMBOFK@ukr.net