Перейти до контенту

Права та обов’язки студентів

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 20, ст.134 ):

Стаття 54. Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти.

Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на:

 1. вибір форми навчання;
 2. безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 3. трудову діяльність у позанавчальний час;
 4. додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 5. користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
 6. участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 7. участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 8. надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
 9. участь у об’єднаннях громадян;
 10. обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
 11. участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 12. моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
 13. захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 14. безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
 15. канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.
 16. Студенти закладів вищої освіти, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 17. Студенти закладів вищої освіти мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

 Стаття 55. Обов’язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах.

Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, зобов’язані:

 1. додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти;
 2. виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.