Перейти до контенту

Наукова діяльність

Викладачі кафедри працюють над загальною науковою проблемою: «Формування свідомого ставлення особистості до занять фізичною культурою». Крім того, проводять індивідуальні наукові дослідження, зокрема:

Викладачі кафедри виконують дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

Комар Володимир Петрович – «Система фізичного виховання школярів у педагогічній спадщині П. Ф. Лесгафта» (спеціальність  13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки).

В жовтні 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.881.01 у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту відбувся захист дисертаційної роботи викладача кафедри Гончар Галини Іванівни на тему: «Організаційно-методичні умови формування мотивації студентів інститутів фізичної культури до професійно-прикладної фізичної підготовки», в якій розглядалася структура та динаміка формування мотивації студентів до професійно-прикладної фізичної підготовки, визначалися організаційно-методичні умови формування мотивації студентів до професійно-прикладної фізичної підготовки.

26 лютого 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук викладача кафедри Семенова Андрія Анатолійовича на тему: «Виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор», спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання. У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано новий підхід до розв’язання актуального завдання, що полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментально-практичній перевірці педагогічної моделі виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор.

В березні 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.881.01 у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту відбувся захист дисертаційної роботи викладача кафедри Цибульської Вікторії Вікторівни на тему: «Формування мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей на різних формах навчання», в якій розглядалися мотивація до успіху, мотивація навчання у ВНЗ, відношення до предмету «Фізичне виховання», рівень теоретичних знань та фізичної підготовки студентів, а також розкрито організаційно-методичні умови формування мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студенток ІІІ курсу заочної форми навчання факультету початкової освіти.

Осадченко Тетяна Михайлівна захистила дисертаційну роботу  у 2017 році на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  зі спеціальності 13.00.04.-теорія і методика професійної освіти.  (ДК № 041377), на тему  «Підготовка майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи.»

Викладачі кафедри постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, готують студентів до участі у всеукраїнських студентських олімпіадах, конференціях, конкурсах студентських наукових робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На кафедрі теорії і методики фізичного виховання працює науковий гурток «Теоретичні та практичні шляхи формування свідомого ставлення особистості до здоров’язбереження та занять фізичною культурою і спортом в сучасному ритмі життя».

В межах наукового гуртка  працюють проблемні групи, де студенти здійснюють пошук, аналіз та систематизацію інформації з наступних напрямів:

Цибульська В.В. – Здоровʼязберігаючі технології в процесі занять фізичним вихованням і спортом.

Гончар Г.І. – Фізична культура, як засіб фізичної реабілітації.

Комар В.П. – Сучасні форми фізичної культури.

Для поглиблення професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання важливою є навчально-методична практика студентів. Кафедра теорії і методики фізичного виховання співпрацює з:

  • Приватним підприємством «Мандри-Гори»;
  • Міжнародним дитячим центром «Артек Карпати»;
  • Дитячим літнім оздоровчим табором «Сузір’я Таврії»

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота на кафедрі сприяє підвищенню рівня мотивації студентів до здорового способу життя, фізичного вдосконалення та фізичної підготовки. Діяльність у цій галузі спрямована на підготовку спортсменів високого рівня в різних видах спорту.

Соціально-гуманітарна робота кафедри спрямована на виховання у студентів любові до людини, милосердя, добра, поваги до своєї Батьківщини, професії, себе самого та формування світогляду.