Перейти до контенту

Наукова діяльність

Кафедра спортивних дисциплін працює над науковою темою «Теоретичні і практичні аспекти дослідження засобів і методів фізичної культури в оздоровчих і освітніх цілях».

В червні 2014 року  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.881.01 у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту відбувся захист дисертаційної роботи доцента кафедри Пензая Сергія Анатолійовича на тему: «Програмування профілактико-оздоровчих занять з настільного тенісу для чоловіків 36-60 років, викладачів педагогічних вищих навчальних закладів», в якій розглядалася розробка програм профілактико-оздоровчих занять з використанням засобів настільного тенісу для чоловіків другого періоду зрілого віку – викладачів педагогічних ВНЗ з метою профілактики захворювань, підвищення розумової та фізичної роботоздатності, покращення фізичного стану.

В червні 2015 року  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.881.01 у Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбувся захист дисертаційної роботи старшого викладача кафедри Маслюка Руслана Вадимовича на тему: «Наступність професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у системі «педагогічний коледж – педагогічний університет».

19 травня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.881.01 у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту відбувся захист дисертаційної роботи  Маєвського Миколи Івановича на тему: «Ціннісні орієнтації у сфері фізичної культури і спорту студентів педагогічних спеціальностей» (спеціальність 24.00.02 – фізичне виховання, фізична культура різних груп населення). Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор Безверхня Г. В.

21 червня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.881.01 у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту відбувся захист дисертаційної роботи  Ільченка Сергія Сергійовича на тему: «Вплив самоконтролю фізичного стану студентів упродовж навчального року на мотивацію до занять фізичним вихованням» (спеціальність 24.00.02 – фізичне виховання, фізична культура різних груп населення). Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор Безверхня Г. В.

Кафедра вивчає проблеми юнацького спорту та спорту вищих досягнень. Результати наукових досліджень із обраної галузі мають велике практичне значення для роботи міських та районних об’єднань учителів фізичної культури, загальноосвітніх шкіл України, факультетів фізичного виховання педагогічних ВНЗ. Інтеграція навчальної та науково-дослідної роботи кафедри спортивних дисциплін при підготовці майбутніх фахівців відбувається під час виконання студентами завдань дослідницького характеру на семінарських заняттях, підготовці рефератів, доповідей, наукових статей, участі у регіональних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, підготовки наукових робіт студентів до участі в університетських та Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах.

Програмою виробничої педагогічної практики студентів V курсу передбачено профорієнтаційну роботу, в переліку тем для курсових робіт та науково-дослідної роботи студентів подано теми, що стосуються профільного навчання в старшій школі.

Отримані наукові результати викладачі впроваджують у практику післядипломної підготовки вчителів фізичної культури на курсах та семінарах.

Науково-дослідна робота студентів спрямована на формування інноваційного підходу до професійної діяльності, оволодіння засобами та методами практичного та теоретичного досліджень у галузі фізичного виховання і спорту.

Науково-дослідна робота в процесі навчально-тренувальних занять допомагає студентам оволодіти професійними знаннями; вивчати особливості проведення тренувальних занять; знаходити шляхи залучення дітей до занять спортом.

 

На кафедрі спортивних дисциплін працює науковий гурток «Педагогічні умови розвитку рівня фізичної підготовленості студентів».

В межах наукового гуртка  працюють проблемні групи, де студенти здійснюють пошук, аналіз та систематизацію інформації з наступних напрямів:

 1. Пензай С.А. – Формування мотивації до занять фізичним вихованням і спортом, та ведення здорового способу життя студентів педагогічних спеціальностей.

У процесі науково-дослідної роботи вирішуються не тільки перспективні, але й повсякденні дослідницькі завдання: розвиток у студентів інтересу до предмету дослідження, підвищення їх пізнавальної активності на лекціях і семінарських заняттях, покращення успішності в навчанні.

 

Навчальні посібники з грифом МОН України

 1. Андрощук О.І. Навчальний посібник «Футбол, міні-футбол та методика його викладання» Андрощук, І. М. Соболенко // – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), – 120 с.

Навчальні посібники рекомендовані Вченою радою університету

 1. «Легка атлетика з методикою викладання»: навчальний посібник / Семенов А.А., Осадченко Т.М., Маєвський М.І., Ільченко С.С. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 207с.
 2. «Лижний спорт та методика його викладання»: навчальний посібник / Н.О.Базилевич, С.С.Ільченко.-Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 259с.
 3. «Характеристика сфери фізичного виховання»: навчальний посібник / Маєвський М.І., Цибульська В.В. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014 – 161с.
 4. Гімнастика з методикою викладання: навч. посібник/уклад.: Г.В. Безверхня, Л. П. Каранська, С.С. Ільченко, М.І. Маєвський. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 182 с.
 5. «Волейбол з методикою викладання» : навчальний посібник / Пензай С.А. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014 – 80с.
 6. «Настільний теніс з методикою викладання» : навчальний посібник / Пензай С.А. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014 – 250с.
 7. Рухливі ігри : з методикою викладання : навч. посібник / уклад.: Безверхня Г. В., Семенов А. А., Килимистий М. М., Маслюк Р. В.– Умань: ВПЦ «Візаві», 2014 – 120с.
 8. Маслюк Р. В. Спортивні ігри з методикою викладання: навч. посібник / уклад.: Андрощук О. І., Маслюк Р. В., Пензай С. А., – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 333 с.
 9. Легенди українського спорту.- Навчальний посібник. Книга перша / Укл.:Карасєвич С.А. – Умань:П.П.Жовтий О.О.,2016.- 442 с.
 10. Легенди українського спорту.- Навчальний посібник. Книга друга / Укл.:Карасєвич С.А. – Умань:П.П.Жовтий О.О.,2016.- 462 с.

Моногрнафії

 1. Пензай С.А. Планування профілактико-оздоровчих занять з настільного тенісу для чоловіків викладачів 36-60 років : монографія / С. А. Пензай. – Умань : ВПЦ "Візаві", – 218 с.
 2. Маслюк Р.В. Формування професійних умінь та навичок майбутніх учителів фізичної культури в системі “педагогічний коледж – педагогічний університет” : монографія / Р.В.Маслю к – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 212 с.
 3. Ціннісні орієнтації студентів педагогічних спеціальностей у сфері фізичної культури : монографія / М. І. Маєвський; Уманський держ. пед. у-т імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 323 с.
 4. Карасєвич С. А. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у закладах загальної середньої освіти, монографія / С. А. Карасєвич; МОН України, Уманський держ. пед. унів-т імені Павла Тичини. − Умань: Видавець «Сочинський М. М.», − 204 с.