Перейти до контенту

Наукова діяльність

Викладачі кафедри працюють над загальнокафедральною темою: «Формування особистості вчителя фізичного виховання, як організатора та вихователя здорового способу життя» (Державний реєстраційний номер О///V007529, тема затвержена Міністерством освіти і науки України).

Викладачами кафедри розроблена концепція здорового способу життя, яка впроваджується не тільки в університеті, але й в загальноосвітніх школах міста та району. Кафедра є ініціатором організації школи здоров’я на базі ЗОШ № 10 м. Умані, та укладена угода про співпрацю, проводяться дисертаційні дослідження. А саме, в травні 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради  К 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті ім. П. Тичини відбувся захист дисертації Соколенко Людмили Степанівни: «Формування культури здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів» в якій обґрунтовуються та експериментально перевіряються педагогічні умови формування культури здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів.

В жовтні 2011 року на засіданні спеціалізовано вченої ради Д 26.001.38 Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся захист викладача кафедри Корінчак Любов Миколаївни, тема – «Вікові особливості зміни діяльності серцево-судинної системи в сезонному біологічному ритмі». В дисертаційній роботі визначені сезонні біологічні зміни показників серцево-судинної системи та показників фізичного розвитку дітей протягом навчального року. Метою дослідження була експериментальна перевірка змін сезонно-біологічної діяльності серцево-судинної системи і фізичних характеристик в учнів різних вікових груп.

В березні 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті ім. П. Тичини відбувся захист дисертації Бойко Юлії Степанівни на тему: «Формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів» (спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання). В якій обґрунтовуються та експериментально перевіряються педагогічні умови формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів.

Викладачі кафедри беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях. Щорічно кафедрою  медико - біологічних основ фізичної культури проводяться конференції різного рівня, круглі столи з обговорення наукових розробок з проблем наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління, методичні семінари, тренінги, вечори запитань та відповідей.

Навчальні посібники з грифом МОН України

 1. Підгорний В.К. Вікова фізіологія і валеологія. Лабораторний практикум. / Підгорний В.К., Страшко С.В., Плахтій П.Д.; Видання 2-е доповнене та перероблене / За редакцією П.Д. Плахтія: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010. – 308 с.
 2. Плахтій П. Д., Коваль Т. В., Соколенко Л. С. Фізіологія людини і тварин. Фізіологія м’язів і м’язової діяльності :Навчальний посібник. За ред. П. Д. Плахтія – Кам’янець – Подільський : ПП Буйницький О. А., 2011. – 164 с.
 3. Основи медичних знань : підручник / П.Д. Плахтій, С.П. Польова, Л.С. Соколенко, Н.В. Гутарєва ; за ред.. С.П. Польової. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2015. – 328 с. -25,13 др. арк. – 6,3 др. арк.
 4. Босенко А.І., Макаренко А.В., Соколенко Л.С. Фізіологія фізичного виховання і спорту: підручник/ за редакцією П.Д.Плахтія-Кам`янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута» 2016- 268с., іл.-5,2 др.арк.

Навчальні посібники без грифу МОН України

 1. СоколенкоЛ.С. Вікова фізіологія, шкільна гігієна і валеологія. Тести, завдання для самопідготовки і питання екзаменаційних випробувань / Соколенко Л.С., Головко О.Ф., Воскобойнікова Г.Л.; Навчально-методичний посібник / За редакцією П.Д.Плахтія. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010. – 148 с.
 2. Безпека життєдіяльності в запитаннях і відповідях: [Навчальний посібник] / Підгорний В.К. Плахтій П.Д., Савчук А.М, Бурдейний І.М.  – Вид.2-е, доп. і перероб. За ред. П.Д.Плахтія. –  Кам’янець-Подільський: ПП  «Медобори-2006», 2010. –  248 с.
 3. Плахтій П. Д., Коваль Т. В., Соколенко Л. С. Фізіологія людини і тварин. Фізіологія м’язів і м’язової діяльності : Навчальний посібник. За ред. П. Д. Плахтія – Кам’янець – Подільський : ПП Буйницький О. А., 2011. – 164 с.
 4. Плахтій П. Д., Підгорний В. К. Основи домашнього медоваріння. Науково-популярне видання – Кам’янець – Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – 48 с.
 5. Плахтій П. Д., Підгорний В. К. Лікування продуктами бджільництва : науково-популярне видання. – Вид. 2-ге, переробл. І доповн. – Кам’янець – Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – 64 с.
 6. П.Д.Плахтій, Т.В.Коваль, В.К Підгорний, Д.П.Плахтій Харчові, оздоровчі та лікувальні властивості бджолиних медів України./ за редакцією П.Д.Плахтія Кам’янець - Подільський: ПП»Медобори-2006»,2012.- 204с
 7. Вікова фізіологія. Тести, завдання для самопідготовки і модульної контрольної роботи: Навчально-методичний посібник / Л.С. Соколенко, В.А. Колодій, О.І. Циганівська, Т.М. Мосендз ; за ред.. П.Д. Плахтія. – Камянець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 192 с.
 8. Основи анатомії та фізіології нервової діяльності людини: навч.-метод.посібник/укл. Любов Корінчак.- Умань:ВПЦ «Візаві», 2014.-220с.
 9. Основи медичних знань : підручник / П.Д. Плахтій, С.П. Польова, Л.С. Соколенко, Н.В. Гутарєва ; за ред.. С.П. Польової. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2015. – 328 с. -25,13 др. Плахтій П.Д. Основи медичних знань:навчально-методичний посібник/П.Д.Плахтій, Л.С.Соколенко, Н.В.Гутарєва. – Кам’янець - Подільський:ТОВ «Друкарня Рута», 2013.-268с.
 10. Фізіологія фізичного виховання і спорту: підручник /за редакцією П.Д.Плахтія -Кам’янець – Подільський: ТОВ Друкарня Рута» 2016 - 268с.
 11. Соколенко Л.С.  Фізіологія і біохімія обміну речовин та енергії. Завдання для самостійної підготовки, тести / М. С. Гончаренко, О. Г. Коваль, Д. П. Плахтій : за ред. Л. С. Соколенко. Кам’янець - Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017. – 336 с.
 12. Соколенко Л.С.  Вікова фізіологія і шкільна гігієна. Лабораторний практикум : навчально-методичний посібник / С. В. Страшко, Д. П. Плахтій, Л. С. Соколенко. - Кам’янець - Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017. – 144 с.
 13. Соколенко Л.С.  Харчові та лікувальні властивості продуктів бджільництва. Основи апівалеології/ Соколенко Л.С, Строяновський С.В., Плахтій П.Д.; за ред. П.Д. Плахтія. Кам’янець - Подільський: ПП «Медобори» 2006, 2017. 92с.
 14. Вікова фізіологія та шкільна гігієна: навчально-методичний посібник/укладач Любов Корінчак .- Умань: ВПЦ «Візаві», 2018—320с.:
 15. Еволюційна морфологія: навч.підручник. Н.В.Лебединець, О.І.Плиска, А.І.Босенко, Л.М.Корінчак, В.В.Лазоришинець  – Київ: Інтерсервіс, 2018.-224с.

Статті у фаховому виданні, що входить до переліку ВАК України

 1. Соколенко Л.С. Аналіз та узагальнення результатів сформованості культури здорового способу життя у студентів педагогічних університетів / Л.С. Соколенко // Третя Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція. – Переяслав-Хмельницький, 2010.
 2. Корінчак, Л. Особливості впливу фізичних та розумових навантажень на працездатність школярів та студентів / Л. Корінчак // журнал Світ медицини та біології. – 2011. – №3. – С.92-95
 3. Корінчак, Л. Пріоритетність проблем здоров’я, ЗСЖ дітей та молоді в сучасних умовах / Л. Корінчак // Збірник наукових праць ХУІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи. – м. Кіровоград 2011р. – С.125-129.
 4. Соколенко Л.С. «Педагогічні умови підвищення ефективності формування у студентів культури здорового способу життя» Матеріали Х Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань.
 5. Бойко Ю.С. «Формування  ціннісного ставлення до  здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів важлива проблема сучасності» Всеукраїнська науково - практична конференція Екологічний шлях у майбутнє. Умань 29-30 березня 2012р.
 6. Бойко Ю.С. «Формування  ціннісних установок до здоров’я та здорового  способу життя у студентської молоді». Збірник: «Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ» (Випуск 15), Умань листопад 2012р.
 7. Розвиток антропометричних і кардіореспіраторних характеристик організму хлопчиків 8-12 років у різні пори року / Корінчак Л.М. //Вісник проблемної біології і медицини. Випуск 4, Том 1 (113), 2014. – С. 404–408.

Статі у журналах з імпакт-фактором

 1. Соколенко Л.С. «Оздоровлення дітей у літній період» Інформаційно методичний журнал «Школа» №3(75), березень 2012р.- 2стор.- (0,1др.арк.)

Тези доповідей

 1. Соколенко Л.С. Стан сформованості у студентів педагогічних університетів культури здорового способу життя / Л.С.Соколенко // Здорове довкілля – здорова нація : матеріали   другої міжнародної науково-практичної конференції – Бердянськ, 2010. – 5 с.
 2. Соколенко Л.С.  Культура здорового способу життя у студентів педагогічних вузів та стан її сформованості /  Л.С. Соколенко //  Культура здоров’я: матеріали  сьомої міжнародної науково - методичної конференції. Херсон, 2010.  – 4с.
 3. Соколенко Л.Бойко Ю. Формування ціннісного відношення до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів / Л.Соколенко, Ю Бойко // ІІІ Міжнародна науково - практична конференція. Релігія, релігійність, філософія та гуманістаристика у сучасному інформаційному просторі : національний та інтернаціональний аспекти. – С.12 -16
 4. Соколенко Л.С., Бойко Ю.С.«Формування  ціннісного відношення до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів» ІІІ Міжнародна науково - практична конференція. Релігія, релігійність, філософія та гуманістаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти».
 5. Бойко Ю.С. ,Соколенко Л.С. «Формування  ціннісного відношення до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів» ІІІ Міжнародна науково - практична конференція. Релігія, релігійність, філософія та гуманістаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти». Переяслав-Хмельницький, 2013 р. – С.34-39
 6. Корінчак Л.М. ”Проблема та профілактика тютюнокуріння серед учнівської та студентської молоді “/ Л.М.Корінчак //”Матеріали конференції, Київ, 2013р. С- 45-50
 7. Корінчак Л.М. «Формування здорового способу життя." ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», Київ, 2014р. С. 65-72
 8. Бойко Ю.С. «Аналіз категорії «здоров’язберігальне середовище» вищого навчального закладу».Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті». 2015 р
 9. Бойко Ю.С. «Чинники формування здорового способу життя» Збірник матеріалів Другої Всеукраїнської науково  практичної інтернет – конференції (7квітня 2015 року). «Формування особистості вчителя як організатора і вихователя здорового способу життя».
 10. Гуменна Ю.М. Інтродукція Сосни жовтої або орегонської Pinus Ponderosa D. в Правобережному Лісостепу та Степу України / Ю. М. Гуменна / «Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства (з нагоди 80-ї річниці від Дня народження доктора с.-г. наук, професора П. І. Мороза)» : матер. наук. конф., 23 квітня 2015 р. – Умань, 2015. – С. 138–141
 11. . Бойко Ю.С. Нові підходи у формуванні навичок до здорового способу життя студентської молоді / Бойко Ю.С. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічна стратегія майбутнього: досвід і новації» Умань, УДПУ імені Павла Тичини, 30-31 березня 2017.-С.14-17.
 12. Бойко Ю.С. Актуальність проблеми пошуку нових підходів формування ціннісної мотивації до здорового способу життя студентської молоді // «Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. / відп. Гончаренко Г.Є. -  Вип. 20 - Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2017. – 150с. – С. 73-76
 13. Бойко Ю.С. «Обґрунтування моделі формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів». / Ю.С.Бойко//Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 2017 р.) 15 стор.
 14. Бойко Ю.С. «Педагогічні та аксіологічні аспекти поняття «установка до здорового способу життя» студентської молоді педагогічних ВНЗ» (Збірник наукових праць «Проблеми підготовки сучасного вчителя» 2017 р.) 20 стор.
 15. Соколенко Л. Бойко Ю. Формування ціннісного відношення до здоро-вого способу життя у студентів вищих навчальних закладів / Л.Соколенко, Ю Бойко // ІІІ Міжнародна науково - практична конференція. Релігія, релігійність, філософія та гуманістаристика у сучасному інформаційному просторі : національний та інтернаціональний аспекти. – С.12 -16 (0,08 др.арк. 

 Методичні розробки рекомендовані Вченою радою факультету

 1. Бойко Ю.С. Пропагування здорового способу життя серед молоді: методичні рекомендації / Ю.С. Бойко – Умань:  ФОП Жовтий О.О., 2014.- 108 с.
 2. Бойко Ю.С. «Пропагування здорового способу життя серед молоді» (методичні рекомендації) (109 стор) (4,5 др. арк.)

Статті у фаховому виданні

 1. Бойко Ю.С. «Характеристика традиційних та інноваційних фори роботи з формування установок до здорового способу життя у студентської молоді».Збірник «Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ», випуск 18.
 2.  Бойко Ю.С. «Формування особистості вчителя фізичного виховання, як організатора та вихователя ЗСЖ». Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Стаття: « Вплив шкідливих звичок на формування ЗСЖ». ( квітень 2015, Умань).
 3. Гуменна Ю.М. Значення фізичного виховання у формуванні соціально активної особистості / Гуменна Ю.М.// Формування особистості вчителя фізичного виховання як організатора і вихователя здорового способу життя: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції.- Умань 2015р
 4. Гуменна Ю.М. «Значення фізичного виховання у формуванні соціально активної особистості». Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНДу: матеріали Першої Всеукраїнської інтернет-конференції (Умань, 28 листопада 2014 р.)
 5. Гуменна Ю.М. Філогенетичні  та біологічні особливості роду Сосна (Pinus)  Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: матер.наук.конф., 8 грудня 2015р.- Умань, 2015
 6. Соколенко Л.С. «Сучасні тенденції формування культури здорового способу життя засобами освіти і виховання» Матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 17-18 жовтня 2015р.
 7. Соколенко Л.С. «Формування культури здорового способу життя студентської молоді – професійна педагогічна позиція сьогодення». Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНДу: матеріали Першої Всеукраїнської інтернет-конференції (Умань, 28 листопада 2014 р.)   [ред.. кол.: Соколенко Л.С. (гол.ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – 110 с. 12стор.
 8. Соколенко Л.С. «Формування культури здорового способу життя студентської молоді – педагогічна позиція сьогодення». Формування особистості вчителя фізичного виховання як організатора та вихователя здорового способу життя: матеріали Другої Всеукраїнської інтернет-конференції (Умань, 7 квітня 2015 р.)   [ред.. кол.: Соколенко Л.С. (гол.ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – 96 с.
 9. Корінчак Л.М. Психолого-педагогічні  аспекти реалізації здорового способу життя школярів / Л.М.Корінчак // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку: збірник наукових праць ХVI Всеукраїнської науково-практичної конференції Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / МОН України, КДПУ ім. В. Винниченка. –  Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2010. – Ч. 2. – С. 202-205.
 10. Корінчак, Л. М. Педагогічні проблеми формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді / Л. М. Корінчак // Здорове довкілля – здорова нація: ІІ Міжнародна науково-практична конференція Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ, 2010.
 11. Корінчак Л.М. «Пріоритетність проблеми здоров’я, здорового способу життя дітей та молоді в сучасних умовах» / Л.М.Корінчак  // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку: збірник наукових праць ХVIII Всеукраїнської науково - практичної конференції. – Кіровоград: Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. - травень – 2012.

Монографії

 1. Соколенко Л.С. Формування компетентного вчителя: теоретичні аспекти та перспективи реалізації: колективна монографія / О.Д.Балдинюк, Г.О.Бондар, Д.І.Пащенко та ін.; за заг. ред. О.О. Ярошинської. - Умань: ПП Жовтий О.О., 2012.- 237с.
 2. Плахтій П. Д. Репродуктивне здоров’я – майбутнє нації : монографія / П. Д. Плахтій, Н. В. Гутарєва, А. В. Макаренко, А. І. Босенко, Л. С. Соколенко. – Камянець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2016. – 244 с. – (2,9 др.арк).
 3. Бойко Ю.С. «Теоретичні та методичні аспекти формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів» 2017 рік, 234 с.
 4. Професійна педагогічна позиція вчителя, як організатора та вихователя здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СІДу : кол. моногр . /Ю.С. Бойко,А.А.Соколенко,М.О.Соколенко, Ю.М.Танасійчук,; за заг. ред. Л.С.Соколенко. Умань:ВПЦ «візаві», 2018.-204с.

Статті, опубліковані у зарубіжних наукових виданнях

 1. Л.С. Соколенко, Ю. М.Гуменнa, Бойко Ю.С. Формирование культуры здорового образа жизни студентов высших учебных заведений/ Ю.С.Бойко, Л.С. Соколенко, Ю. М.Гуменна // British Jornal of Science, Education and Culture. Volume III London University Press/- London, 2014.- № 1 (5) (January-June) – S 152-157.