Перейти до контенту

 

Тип диплому та обсяг програми Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС.
Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Акредитаційна інституція Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Акредитаційна інституція Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджується в 2017 році

Мета програми

Надати освіту в галузі теорії і методики фізичного виховання із широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів  із особливим інтересом до фізичного виховання та спорту.

Характеристики програми
1.Предметна область, напрям

Обов’язкові дисципліни

І. Цикл загальної підготовки – 80 кредитів.

1.1. Гуманітарна підготовка – 25 кредити.

1.2. Фундаментальна підготовка – 55 кредитів.

ІІ. Цикл професійної підготовки – 76 кредитів.

2.1. Психолого-педагогічна підготовка – 30 кредитів.

2.2. Науково-предметна підготовка – 46 кредитів.

Дисципліни вільного вибору студента

Дисципліни предметної спеціалізації «Фізичне виховання» – 60 кредитів

Практична підготовка – 24 кредити

Атестація – 1 кредит

2. Фокус програми: загальна/спеціальна

Загальна освіта в галузі теорії та методики фізичного виховання.

3. Орієнтація програми

Програма ґрунтується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану фізичного виховання та спорту, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: фізичне виховання та спорт, вчитель фізичної культури, тренер-викладач з виду спорту, фізична реабілітація та рекреація різних груп населення.

4. Особливості програми

Студенти можуть робити акцент на питання фізичного виховання та спорту

Працевлаштування та продовження освіти

1. Працевлаштування

Посади (за наявності диплома бакалавра):

 • вчитель (викладач) фізичного виховання у школі, училищі чи вищому навчальному закладі;
 • інструктор фізичної культури в освітньому закладі різних рівнів;
 • керівник фізичної підготовки у Збройних (силових) формуваннях;
 • організатор (керівник, інструктор) туристичної роботи і рекреації;
 • методист з фізичної культури;
 • інструктор (організатор) оздоровчо-масової роботи на виробництві чи за місцем проживання;
 • фахівець з експлуатації спортивних споруд;
 • працівник державних або громадських органів управління фізичною культурою;
 • працівник спортивних клубів, оздоровчо-відпочинкових таборів;
 • тренер-викладач з виду спорту;
 • інструктор з лікувальної фізичної культури в профілактично-оздоровчій структурі;
 • тренер в спортивній школі;
 • тренер в фітнес залі;
 • тренер в спортивному клубі.

2. Продовження освіти

Можливість навчатися за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або суміжною.

 Стиль та методика навчання

1.Підходи до викладання та навчання

Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований. Лекційні курси поєднуються із семінарськими та практичними заняттями, робочими зустрічами. Переважно навчання відбувається в малих групах
(до 20 осіб), з дискусіями та підготовкою презентацій самостійно та в малих групах. Під час останнього року половина часу дається на написання випускної роботи, яка також презентується та обговорюється за участі викладачів та одногрупників.

2. Система оцінювання

Іспити (усні для концептуальних частин та письмові – для перевірки основних знань з теорії і методики фізичного виховання), заліки, захисти практики, курсових.

Атестація здійснюється у формі: комплексного кваліфікаційного екзамену за спеціальністю 014.11 «Середня освіта. Фізична культура».

Програмні компетентності

1. Загальні

Критичність та самокритичність. Думати науковими термінами, формулювати задачі, збирати дані, аналізувати їх та пропонувати рішення.

 • Комунікація усна та письмова рідною мовою. Правильно розмовляти та писати різними комунікативними стилями, а саме: неофіційним, офіційним та науковим.
 • Працювати самостійно, приймати ініціативу та керувати часом. Здатність організовувати комплексні завдання протягом певного періоду часу та подавати результат вчасно.

·  Працювати з іншими. В мультидисциплінарному та мультинаціональному середовищі

2. Фахові

Професійні компетентності бакалавра фізичного виховання:

− планування і організація навчальної діяльності учнів та їх виховання;

− використання найефективніших методів, прийомів,  засобів навчання і виховання школярів;

− забезпечення рівня підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту початкової загальної освіти;

− забезпечення збереження і зміцнення здоров’я учнів;

− формування в учнів моральних якостей громадянина, культури поведінки, відповідального ставлення до навчання, праці, поваги до прав людини, проведення роботи з профілактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих звичок;

− ведення у встановленому порядку класної документації, здійснення поточного контролю відвідування і успішності учнів;

− систематичне підвищення своєї професійної кваліфікації.

 • освітня (вчитель навчально-виховного закладу);

− виховна (організація виховного середовища та управління різноманітними видами діяльності, зокрема пізнавальною, із метою гармонійного розвитку учнів);

− методична діяльність (діяльність із самоосвіти і професійного самовиховання).

− планування і організацію навчальної діяльності учнів та їх виховання;

− використання найефективніших методів, прийомів,  засобів навчання і виховання школярів;

− забезпечення рівня підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту початкової загальної освіти;

− забезпечення збереження і зміцнення здоров’я учнів;

− формування в учнів моральних якостей громадянина, культури поведінки, відповідального ставлення до навчання, праці, поваги до прав людини, проведення роботи з профілактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих звичок;

− ведення у встановленому порядку класної документації, здійснення поточного контролю відвідування і успішності учнів;

− систематичне підвищення своєї професійної кваліфікації.

Програмні результати навчання

Бакалавр освіти (вчитель фізичної культури) повинен знати:

− основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення педагогічних і організаційних завдань;

− дисципліни психолого-педагогічного циклу, фахові методики і методику виховання;

− зміст і організацію освіти в початковій школі, програми і підручники, питання формування і керівництва різними групами школярів, вимоги до збереження  здоров’я молодших школярів;

− психологічні аспекти професійної діяльності, зокрема вікові особливості учнів, психологічні аспекти навчання і виховання;

− сучасні форми, методи і прийоми навчання та їх дидактичні можливості;

− основні напрямки і перспективи оновлення і розвитку національної освіти і педагогічної науки;

− способи збору, систематизації, узагальнення і використання інформації, проведення дослідницької та методичної роботи за фахом, підготовки інформаційних і науково-методичних матеріалів;

− нормативно-правову базу діяльності вчителя;

− систему нормативних документів сфери освіти, установчі документи загальноосвітнього навчального закладу;

− сутність і зміст дидактичних систем, концепцій і моделей навчання;

− види планів навчально-виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі, вимоги до їх складання;

− вимоги і засоби контролю результатів навчання учнів;

− основні комп’ютерні технології, що використовуються у школі, особливості інформаційно-технологічного забезпечення освіти;

− правила  безпечного проведення навчального процесу, санітарних та гігієнічних вимог у навчальному закладі.

Бакалавр освіти (вчитель фізичної культури) повинен уміти:

− творчо застосовувати набуті знання  при вирішенні педагогічних та навчально-виховних завдань з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей школярів та  конкретних педагогічних ситуацій;

− вести ефективну навчально-виховну роботу, оперативно визначати ступінь і глибину засвоєння учнями програмного матеріалу, прищеплювати їм елементарні навички самостійного поповнення знань;

− застосовувати різноманітні форми, методи і засоби навчання, володіти сучасними технологіями навчання та прогресивними методами керівництва навчальною, трудовою, суспільною та іншими видами діяльності учнів;

− формувати в учнів початкових класів уявлення про навколишній світ, природні явища та суспільні процеси і зв’язки;

− здійснювати формування національної свідомості молодших школярів; забезпечувати їх духовний розвиток, орієнтацію  на загальнолюдські цінності, реалізуючи завдання морального, трудового, естетичного і правового виховання учнів, вести з ними фізкультурно-оздоровчу, краєзнавчу і природоохоронну роботу;

− володіти різними засобами стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів, активно здійснювати їх всебічний розвиток;

− використовувати сучасні комп’ютерні технології, можливості мереж навчального закладу та інтернет-технології;

− складати плани навчальної та виховної роботи у навчальному закладі;

−  застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору і використання інформації; орієнтуватись у спеціальній літературі та періодиці за профілем;

− аналізувати, узагальнювати і поширювати передовий педагогічний досвід;

− застосовувати на практиці знання наукової організації і охорони праці;

− сприяти духовному відродженню України, вести активну громадську роботу.