Перейти до контенту

Інформаційний пакет факультету

ОПИС НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.010201 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 

Кваліфікація, що присвоюється:

Вчитель фізичної культури

 

Рівень кваліфікації:

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

 

Спеціальні вимоги до зарахування:

відсутні, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання:

Для осіб, що мають кваліфікацію молодшого спеціаліста зі спеціальності «Фізичне виховання» та бажають отримати кваліфікацію бакалавра навчаючись на заочній формі, термін навчання скорочується на 2 роки.

 

Вимоги і положення до кваліфікації:

Профіль програми:

Студенти отримують необхідні знання в галузі фізичного виховання і спорту та інших суміжних галузей науки. Особлива увага в навчанні звертається на вивчення сучасної методології наукових досліджень. Освоєння теоретичного та практичного матеріалу з широким застосуванням практичної підготовки (за час навчання  заплановано 12 кредитів практики), вивчення методик збору емпіричної інформації, методів її аналізу та синтезу необхідних рішень і висновків дозволяє сформувати висококваліфікованого фахівця сфери фізичної культури.

Фахівці здатні простежити динаміку процесів розвитку фізичних та психологічних якостей кожної окремої особистості школяра та спортсмена; встановити специфіку і тенденції розвитку групи видів спорту або його окремого виду, враховуючі економічні та соціальні процеси, які відбуваються в України, а відтак й прогнозувати необхідні перспективні види діяльності.

Головною ознакою програми професійної підготовки за напрямом 6.010201 “Фізичне виховання” в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини є спрямованість на вирішення прикладних завдань у сфері фізичної культури та формування здатності до управління процесом спортивного тренування, а також ґрунтовна підготовка в області фізіологічних основ фізичного виховання і спорту.

Загальний обсяг навчальної програми 240 кредитів, в т. ч.: обов’язкові навчальні дисципліни – 120 кредитів, дисципліни вибору факультету – 60 кредитів, дисципліни вільного вибору студента – 60 кредитів.

 

Ключові результати навчання:

 1. Знання з предметної області

Ґрунтовні знання з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, фізіологічних основ фізичного виховання і спорту, дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, викладання яких зорієнтоване на можливість практичного застосування отриманих теоретичних знань.

Базові уявлення про:

 • нормативні документи, науково-методичні матеріали з документаційного забезпечення управління у сфері ФВ та С;
 • сучасну методологію наукових досліджень в галузі фізичного виховання і спорту;
 • масовий спорт та спорт вищих досягнень;
 • вправу як основний засіб спортивного тренування;
 • вплив фізичного навантаження на фізичний розвиток людини;
 • характеристики фізичних якостей;
 • механізми формування рухових вмінь і навичок;
 • форми організації занять у спортивному тренуванні.

 

 1. Когнітивні уміння та навички з предметної області
 • здатність застосовувати знання та уміння для розв’язання практичних завдань у сфері фізичного виховання і спорту;
 • уміння та навички абстрактного і конкретного мислення, здатність до творчої і результативної праці;
 • здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації отриманої з різних джерел;
 • навички презентації наукового та практичного матеріалу;
 • уміння та навички володіння сучасними технологіями у майбутній професійній діяльності.

 

 1. Практичні навички з предметної області
 • Навички роботи з різними віковими групами спортсменів та учнів.
 • Здатність використовувати професійно-профільовані       знання й практичні навички з фундаментальних та професійних дисциплін в процесах отримання та опрацювання інформації, її практичного застосування в професійній діяльності.
 • Уміння використовувати спеціальне та допоміжне тренажерне обладнання.

 

 1. Загальні уміння та навички
 • Уміння досліджувати процеси розвитку світового спорту.
 • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • Здатність враховувати та застосовувати у практиці професійної роботи основні закони фізичного розвитку людини та екологічні принципи.
 • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
 • Педагогічні навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією із поширених європейських мов.
 • Навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в командах професіоналів різного профілю.
 • Уміння враховувати індивідуальні особливості учнів в ході організації навчально-тренувального процесу.

 

Професійні профілі випускників з прикладами:

Об'єктами діяльності бакалавра за напрямом підготовки 6.010201 «Фізичне виховання» є сучасні технології фізичного виховання школярів та тренування спортсменів, які застосовуються при навчанні учнів загально освітніх та дитячих юнацьких спортивних шкіл.

Професійний профіль – вчитель фізичної культури.

Займається організацією процесу фізичного виховання школярів у ЗОШ.

Професійний профіль – тренер дитячої юнацької спортивної школи .

Забезпечує тренувальний процес юних спортсменів у ДЮСШ.

 

Доступ до подальшого навчання:

По закінченні навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» особа, що навчається, може продовжити навчання на другому циклі вищої освіти (рівень - спеціаліст) на конкурсній основі за спеціальністю «Фізична культура» (10 місяців навчання на базі бакалаврату).

 

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:

Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

Новый точечный рисунокВимоги до випуску (закінчення навчання):

По закінченні навчання за програмою освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» особа, що навчається, має:

 • завершити навчальну програму обсягом 240 кредитів;
 • успішно скласти комплексний кваліфікаційний екзамен з теорії і методики фізичного виховання та медико – біологічних основ фізичного виховання або захистити бакалаврську роботу на засіданні кваліфікаційної екзаменаційної комісії.

 

Форма навчання:

Денна(повна), заочна.

 

Директор програми:

Безверхня Г.В. канд. наук з ФВ та С, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

 

Опис окремих одиниць курсу:

Код модуля                        № / НАЗВА МОДУЛЯ

ОНД.01 Українська мова за професійним спрямуванням
ОНД.02 Історія та культури України
ОНД.03 Філософія
ОНД.04 Політологічна та соціологічна науки
ОНД.05 Іноземна мова
ОНД.06 Охорона праці та безпека життєдіяльності
ОНД.07 ІК технології в галузі
ОНД.08 Українознавство
ОНД.09 Педагогіка
ОНД.10 Основи наукових досліджень
ОНД.11 Історія педагогіки
ОНД.12 Психологія
ОНД.13 Фізіологія людини
ОНД.14 Анатомія людини
ОНД.15 Теорія і методика фізичного виховання
ОНД.16 Гімнастика з методикою навчання
ОНД.17 Легка атлетика з методикою навчання
ОНД.18 Спортивні ігри з методикою навчання
ОНД.19 Плавання з методикою навчання
ДВФ.01 Загальна теорія підготовки спортсменів
ДВФ.02 Вступ до спеціальності
ДВФ.03 Рухливі ігри з методикою навчання
ДВФ.04 Фізичне виховання з учнями спеціальної медичної групи
ДВФ.05 Організація краєзнавче-туристичної діяльності
ДВФ.06 Практика в літніх оздоровчих таборах
ДВФ.07 Виробнича практика (з відривом від навчання)
ДВФ.08 Контроль у фізичному вихованні
ДВФ.09 Лікувальна фізична культура
ДВФ.10 Підвищення спортивної майстерності
ДВФ.11 Психологія здоров'я
ДВФ.12 Спортивна метрологія
ДВС 1.01 Адаптивне фізичне виховання
ДВС 1.02 Біохімія
ДВС 1.03 Лижний спорт з методикою навчання
ДВС 1.04 Характеристика сфери фізичного виховання
ДВС 1.05 Основи економічної теорії
ДВС 1.06 Футбол, міні-футбол з методикою навчання
ДВС 1.07 Музично-ритмічне виховання
ДВС 1.08 Спортивна боротьба з методикою навчання
ДВС 1.09 Професійна діяльність у сфері фізичного виховання
ДВС 1.10 Організація та методика спортивно-масової роботи
ДВС 1.11 Біомеханіка
ДВС 1.12 Спортивні споруди та обладнання
ДВС 1.13 Олімпійський і професійний спорт