Новини

Організація самостійної та індивідуальної роботи на факультеті

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним
матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних завдань.
Традиційно самостійна робота визначається як: "основний спосіб
освоєння здобувачами вищої освіти навчального матеріалу без участі
викладача, а також час, вільний від обов'язкових навчальних занять, форма
навчання, в якій студент оволодіває загальними та професійними
компетентностями, засвоює необхідні знання, опановує уміннями і навиками,
научується планомірно і систематично працювати, мислити, формує свій стиль
розумової діяльності"

Зміст самостійної роботи над конкретною навчальною дисципліною
визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними
рекомендаціями викладача. Самостійна робота над навчальною дисципліною
може включати:
• опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного
матеріалу;
• вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного
опрацювання;
• поглиблене вивчення літератури на задану тему та пошук
додаткової інформації;
• підготовка до виступу на семінарських заняттях та підготовка до
практичних ( лабораторних) занять;
• систематизацію вивченого матеріалу перед іспитом;
• опрацювання та підготовку огляду опублікованих у фахових та
інших виданнях статей;
• переклад іноземних джерел встановленої тематики;

• інструктивно-методичні матеріали до роботи у спортивних залах
різної спеціалізації , комп'ютерних класах.
Самостійна робота студентів факультету фізичного виховання
традиційно включає такі види навчальної та тренувальної діяльності:
• вивчення навчальної літератури за темами, пошук додаткової
літератури;
• конспектування, складання планів, тез;
• кодування інформації (складання схем, таблиць, графіків);
• написання рефератів, доповідей, оглядів, звітів;
• підготовка повідомлень до семінарських занять;
• виконання письмових контрольних, лабораторних робіт;
• виконання завдань у навчальному середовищі MOODLE;
• самостійні тренування за планом тренувань.

Основні функції самостійної роботи студентів:
1. Реалізація активного сприйняття учбового матеріалу під час
навчальних занять.
2. Самостійне вивчення навчальної літератури.
3. Аналіз і систематизація причин труднощів засвоєння дисципліни у
вигляді запитань, звернення до викладача за порадами та консультацією.

Ефективність методики організації самостійної роботи студентів у
навчальному процесі на факультеті фізичного виховання передбачає:
• Надання консультацій студентам І курсу з питань самостійної
роботи з літературою та організації навчальної роботи.
• Заохочення студентів до наукової роботи.
• Ретельне планування (нормування) і управління самостійною
роботою студентів, зокрема визначення цілей та методів їх досягнення.
• Наявність навчально-методичного забезпечення.
• Коригування, контроль і оцінювання результатів виконання
самостійної роботи (тестові завдання, реферати тощо).

• Методичне забезпечення самостійної роботи студентів передбачає
засоби самоконтролю (тести, пакети контрольних завдань, питання та завдання
для самоконтролю).

Складовою самостійної роботи студентів є індивідуальна робота. На
факультеті фізичного виховання вона забезпечується у формі виконання
студентами творчих й індивідуальних навчально-дослідних завдань:
• виконання розрахунково-аналітичних робіт, курсових проектів;
• дослідження практичних ситуацій;
• підготовка реферативних матеріалів на актуальні теми з елементами
наукового дослідження та його презентація;
• власних досліджень до олімпіад, конференцій;
• написання есе (короткий прозовий твір (не менше 10 сторінок), де
автор викладає свою думку з конкретного питання, яке відображене в темі,
зважуючи всі аргументи „за” і „проти”);
• складання і розв' язування практичних завдань;
• розробка моделей, явищ і процесів;
• анотація опрацьованої додаткової літератури;
• розробка і розв' язування тестових завдань;
• розробка поурочних планів і конспектів уроків;
• порівняльна характеристика вивчених явищ, процесів тощо;
• виконання в індивідуальному порядку вправ різного рівня
складності;
• анотація прочитаної літератури з елементами науково-дослідної
роботи;
• пошук в комп'ютерних мережах додаткового навчального матеріалу
до запропонованих викладачем тем;
• аналіз шкільних підручників;
• збір інформації та ознайомлення із зарубіжним досвідом, що
стосується певної навчальної проблеми.

Самостійна та індивідуальна робота студентів факультету фізичного
виховання забезпечується всіма навчально-методичними засобами,
необхідними для вивчення 80 дисциплін, що викладаються на факультеті:
підручниками, навчальними та навчально-методичними посібниками,
методичними рекомендаціями (вказівками), практикумами, конспектами
лекцій, електронно-обчислювальною технікою, науковою літературою та
періодичними виданнями.
Якісними показниками високого рівня організації на факультеті
фізичного виховання самостійної та індивідуальної роботи студентів є:
• У 2019 році опубліковано більше ста студентських статей у
виданнях різного рівня;
• Підготовлено 37 студентів до участі в І та ІІ етапі Олімпіади з
ТМФВ;
• 186 студентів взяло участь в змаганнях різного рівня;
• 27 студентів старших курсів навчаються за вільним відвідуванням,
для яких розроблені індивідуальні графіки навчання та консультації викладачів.