Перейти до контенту

Нормативні документи

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій (Закон України «Про освіту»).

Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

Перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті – це процес визнання в системі формальної освіти знань, умінь та інших компетентностей, набутих у неформальній чи інформальній освіті.

Визнання закладом освіти результатів неформального та інформального навчання особи – це комплекс процедур, що встановлюють їх відповідність результатам навчання, передбаченим відповідною освітньою програмою (результатам навчання певних освітніх компонентів або програмним результатам навчання), або певному рівню освіти, за підсумками чого приймається рішення про можливість зарахування особі певних освітніх компонентів (складових освітніх компонентів) відповідної освітньої програми (у тому числі, в рамках її вибіркової складової).

Основні цілі неформальної освіти:
професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти;

підвищення якості освітніх послуг, які надаються факультетом;

підвищення ефективності наукових досліджень;

підвищення конкурентоздатності випускників факультету на вітчизняному та міжнародному ринках освітніх послуг та праці; збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо інших моделей створення та поширення знань.

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті на факультеті соціальної та психологічної освіти здійснюється відповідно до Інструктивно-методичні рекомендації щодо неформальної та інформальної освіти на факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2022). Інструктивно-методичні рекомендації регламентують діяльність факультету щодо організації неформальної та інформальної освіти учасників освітнього процесу та встановлює єдиний порядок організації програм неформальної та інформальної освіти для учасників освітнього процесу на основі Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/ або інформальної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України 08 лютого 2022 р. № 130).

Алгоритм визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті:

Оформлення документів: подання заяви, декларації та документів (сертифікати, свідоцтва тощо), які засвідчують результати навчання отримав здобувачем (деканат / відповідальна особа за неформальну освіту на ФФВ
Подання заяви з оформленими документами до навчально-методичного відділу університету на погодження ректором;
Відповідно до наказу ректора на факультеті розпорядженням декана формуються предметні комісії для визнання результатів навчання, набутих у неформальні та інформальній освітах;
Засідання предметної комісії (розгляд поданих документів, обговорення, оформлення висновок та рішення комісії протоколом та атестаційного листа здобувача);
Відповідно до рішення предметної комісії формується службова записка декана факультету про визнання результатів навчання;
Відповідно до наказу ректора про визнання результатів навчання вноситься запис до навчальної картки здобувача.
Визнання результатів здобутих у неформальній та інформальній освіті здійснюється для освітніх компонентів, які будуть викладатися у наступному семестрі.

Закон України про освіту

Порядок визнання результатів, отриманих у неформальній-інформальній освіті

Порядок визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України 08 лютого 2022 р. № 130).

Розпорядження по університету