Корінчак Любов Миколаївна

кандидат біологічних наук, доцент

Профіль в Google Scholar

Освіта

Закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини у 1989 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Вчителя біології та звання вчителя середньої школи».

Професійна діяльність:

По закінченню Уманського державного педагогічного інституту імені Павла Тичини призначена на посаду лаборанта кафедри цивільної оборони і медичної підготовки, де і пропрацювала до 1991 року.

1991 р. – 1994р. – переведена на посаду асистента кафедри медичних знань і охорони здоров’я дітей.

1994 – 2008 роки в зв’язку з реорганізацією кафедр інституту переведена на посаду викладача кафедри валеології.

У 2008 році кафедра валеології перейменована на кафедру валеології та фізичного виховання.

2008 – 2012 роки викладач кафедри валеології та фізичного виховання.

2012 – 2013 роки переведена на посаду старшого викладача кафедри валеології та фізичного виховання.

З 2013 року – доцент кафедри кафедри валеології та фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

2015 рік – кафедру валеології та фізичного виховання перейменовано на кафедру медико-біологічних основ фізичної культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації – 32 роки, з них в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – 32 роки.

Викладає дисципліни:

 • Вікова фізіологія та валеологія;
 • Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань;
 • Основи анатомії та фізіології нервової діяльності;
 • Вікова фізіологія та шкільна гігієна з основами медичних знань;
 • Анатомія людини.      

Сфера наукових інтересів: 

Формування ціннісного ставлення в молоді  до здоров’я та здорового способу життя.

Наукова діяльність:

Закінчила аспірантуру та у 2011 році та на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (спеціальність 03.00.13 – Фізіологія людини і тварин) на тему: «Вікові особливості зміни діяльності серцево-судинної системи в сезонному біологічному ритмі» під керівництвом доктора біологічних наук, професора Горго Юрія Павловича.                           

Авторське право:

Подано на реєстрацію авторського права навчально-методичний посібник.

Керівник студентського наукового гуртка (проблемної групи) «Профілактика шкідливих звичок та їх негативний вплив на здоров’я студентської та учнівської молоді» та кваліфікаційних магістерських робіт студентів

Автор понад 100 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня.

Видавнича діяльність:

Навчально-методичні підручники та посібники:

 1. Основи анатомії та фізіології нервової діяльності людини: навчально-методичний посібник  укл. / Любов Корінчак. – Умань ВПЦ «Візаві», 2014. – 220с. 
 2. Вікова фізіологія та шкільна гігієна: навчально-методичний посібник / укл. Любов Корінчак. – Умань ВПЦ «Візаві», 2018. – 320с. : іл.
 3. Еволюційна морфологія: навчальний підручник Н.В. Лебединець, О.І. Плиска, А.І. Босенко, Л.М. Корінчак. – Київ: «Інтерсервіс», 2018. – 224с.
 4. Основи анатомії та фізіології нервової діяльності людини : навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. Ун-т. імені Павла Тичини; уклад. Л. М. Корінчак. – 2-ге вид., допов. Умань: Візаві, 2023. – 255 с.

Монографія:

Формування компетентності індивідуального здоров’язбереження: теорія і практика в освітніх процесах / Монографія. Київ, 2020. Том, ІІ С. 118-154.

Рецензування та опонування дисертацій, відгуки на автореферати, експертні висновки:

Відгук на автореферат дисертації Вірченко Олександр Володимирович «Стрес-проективні властивості пробіотичних штамів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини і тварин).

Відгук на автореферат дисертації Єфіменко Олени Юріївни «Морфо-функціональний стан шлунка та товстої кишки у щурів різного віку за умов введення нанокристалічного діоксиду церію», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини і тварин).

Статті у фахових виданнях

 1. Корінчак Л.М. Влияние физических и умственных загрузок на организм учеников и студентов / Корінчак Л.М. // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2013. – С. 90-96.
 2. Корінчак Л.М. Стан кардіореспіраторної системи у хлопчиків 8–12 років в залежності від пори року / Корінчак Л.М. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 20. ”Біолологія“: Зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – № 5. – С. 94-101.
 3. Корінчак Л. М. Зміни електрокардіограми в учнів 8–10–12 років у залежності від пори року / Л.М. Корінчак // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 5. – Вип. 3. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – С. 339-344. 
 4. Корінчак Л.М. Особливості впливу сезонних біологічних ритмів на зміни діяльності серцево-судинної системи в учнів різних вікових категорій / Корінчак Л.М. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2014. – № 1 (58). – С. 38-44.
 5. Стан кардіореспіраторної системи у дівчаток 8-12 років в залежності від пори року. Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-2748 БІОЛОГІЯ – 2(67) / 2014. – С.45 – 49. 
 6. Розвиток антропометричних і кардіореспіраторних характеристик організму хлопчиків 8-12 років у різні пори року. Вісник проблем біології і медицини. Випуск 4. Том 1(113). 2014 – С. 404 – 408. 
 7. Вплив різних за змістом та інтенсивністю навчальних навантажень на розумову працездатність та серцево-судинну систему студентів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки“. – № 14(153). – С.63-67.
 8. Особливості фізичного розвитку функціонального стану серцево-судинної системи у студентської молоді / Корінчак Л.М. // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2017. – С. 131-136. 
 9. Формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентської молоді: євроінтеграційний аспект. Перспективи та інновації науки». Серія «Педагогіка». №16(34). С. 163-176. 
 10. Розвиток силових здібностей школярів із затримкою психічного розвитку та роль шкільної медсестри в їх здоров’язбереженні. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. – Випуск 1 (173) 24. – 184. C. 160-168/

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science 

 1. Pylypenko S.V., Koval A.A., Korinchak L.M., and Beregova T.V. Colon Motility in The Rats After Long-Term Treatment of Omeprazole and Pantoprazole. RESEARCH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES. –  September – October 2018. № 9 (5) – Р. 1883-1887.
 2. Pylypenko S.V., Korinchak L.M., Koval A.A., and Makarchuk V.V. Gastric Motor Activity After Prolonged Administration Of Omeprazole And Pantoprazole. RESEARCH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES. May – June 2019. №10 (3) – Р. 54-63.
 3. Pylypenko S.V., Koval A.A., Korinchak L.M. Influence of opefera on the colon motility of rats in the conditions of prolonged gastric juice hypoacidity. WIADOMOŚCI LEKARSKIE. – ТOM LXXII, 2019, Nr 11 cz. I, listopad Page 2104-2107.
 4. Korinchak L.M. Prebiotic prevents the development of gastrointestinal motility disorders caused by omeprazole. Фізіол. журн., 2023, Т. 69, № 3. Page 83–88.

Участь у Міжнародних конференціях:

 1. Соціально-педагогічний аспект формування здорового способу життя. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 33. – 611с. 28 лютого С.14-17.
 2. Значення фізичної культури для збереження та зміцнення здоров’я молоді. Міжнародна наукова конференція «Україна і Польща: минуле, сучасне, майбутнє» 22-23 травня 2018 року.
 3. Формування здоров’я та здорового способу життя молодого покоління. Матеріали ХХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 37. ‒ 446 с. С. 9-11 (27 червня 2018 року).
 4. Виховання в учнів відповідального ставлення до свого здоров’я як до свого власного так і до здоров’я інших. Матеріали XXXVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 38. ‒ 257 с. С. 5-7. (29 серпня 2018 року).
 5. Формування основ здорового способу життя в учнів загальноосвітньої школи. Матеріали XXXX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 40. – 767 с. С. 5-7 (26 жовтня 2018 року).
 6. Стан сформованості навичок здорового способу життя в учнівської та студентської молоді. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 42. – 637с. С. 9-11. 25 грудня 2018 року.
 7. Основні підходи до проведення тренувальних занять з учнівською та студентською молоддю. Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хортинг – національний вид спорту України: досвід і перспективи» / [ред. кол. Пашко П.В. (голова) та ін.]. – К.: Паливода А.В., 2019. – 128с. С. 68-71 28-29 листопада 2018 року. Ірпінь
 8. Проблема професійної підготовки майбутніх учителів загальноосвітніх та спеціальних шкіл. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук» (м. Київ, Україна, 1-2 лютого 2019 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки і психології», 2019. Ч. 1. – 116с. С. 69-73.
 9. Основні тенденції поліпшення стану здоров’я школярів та молоді. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 44.– 646с. С. 5-7. 28 лютого 2019 року.
 10. Особливості основних психофізіологічних функцій в дітей шкільного віку у навчальному процесі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні». – Львів. – ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. – Ч.2. –124с. С.14-15. 26-27 квітня 2019 р.
 11. Проблемами формування здорового способу життя учнівського контингенту. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 46.– 666с. С. 6-9. 27 квітня 2019 року.
 12. Вплив рухової активності на організм людини. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2019. ‒ Вип. 52. ‒ 480 с. – с.9-11. 31 жовтня 2019 року.
 13. Фізична культура та її вплив на дитячий організм. Матеріали 1 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення у сучасному світі»: Зб. наук. праць. – Умань: ВПЦ» Візаві», 2020. – 254с. С. 63-68. 12 березня 2020 року.
 14. Рухова активність – невід’ємна частина здорового життя. Матеріали 1 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення у сучасному світі»: Зб. наук. праць. – Умань: ВПЦ» Візаві», 2020. –254с. С. 57-59. 12 березня 2020 року.
 15. Фізична культура та її вплив на здоров’я дітей. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 58. 558 с. – С. 5-7. 30 квітня 2020 року.
 16. Формування здорового способу життя серед учнівської молоді. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 26 червня 2020 року Вип. 60. С. 5-7.
 17. Залежність здоров’я і здорового способу життя від впливу різноманітних факторів. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 68. 381 с. – С. 8-11. 26 лютого 2021 року.
 18. Значення навчально-виховного процесу у вихованні ціннісного ставлення школярів до власного здоров’я. Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі». – (12 березня 2021 р.) : збірник наукових праць. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. – 263 с. С. 188-192.
 19. Здоров’я та здоровий спосіб життя – одна з найважливіших проблем людства. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 69. 474 с. – С. 5-8. 31 березня 2021 року.
 20. Соціально-педагогічні аспекти формування здорового способу життя дітей шкільного віку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів, практичних працівників, молодих учених та студентів, м. Вінниця, 28-29 квітня 2021 р.: [тези, статті] / ред.кол.: Драбовський А.Г. [та ін. ]. – Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2021. – 198 с. С. 12-16.
 21. Усвідомлення важливості причин недотримання правил і норм здорового способу життя. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» 28-30 квітня 2021 року. Кіото, Японія. С. 401-406. 
 22. The 8th International scientific and practical conference «Science and education: problems, prospects and innovations» (April 28-30, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. 866 p. Р. 401-406.
 23. Ставлення молоді до здоров’я як найважливішої цінності. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 71. 419 с. 31 травня 2021 року С. 8-10.
 24. Формування усвідомленого відношення учнівської молоді  до свого здоров’я у освітньо-виховному процесі. Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «ТHE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION» 2-4 червня 2021 року. Лондон, Великобританія. С. 601 - 610.
 25. The 11th International scientific and practical conference «The world of science and innovation» (June 2-4, 2021) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2021. 1020 p. Р. 604- 610.
 26. Виховання в учнівської та студентської молоді відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS». The 4th International scientific and practical conference «Science, innovations and education: problems and prospects» (November 10-12, 2021) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2021. 718 p. Р. 41-51. 
 27. Особливості формування здорового способу життя у молодого покоління. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції  «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS» 6-8 квітня 2022року Токіо, Японія С. 37-43.
 28. The 9 th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (April 6-8, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022. 580 p. Р.37-43.
 29. Основні принципи формування здорового способу життя. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 81. 300 с. – С. 5-7. 29 квітня 2022 року.
 30. Формування свідомого ставлення дітей до занять фізичними вправами. Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення у сучасному світі». Зб. наук. праць. Умань: ВПЦ. «Візаві», 20 травня 2022 р. С. 63-68.
 31. Фізичне виховання та його вплив на загальну фізичну підготовку учнів. Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення у сучасному світі». Зб. наук. праць. Умань: ВПЦ. «Візаві», 20 травня 2022 р. С.154-156. 
 32. Фізична культура та її значення для розвитку особистості. Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення у сучасному світі». Зб. наук. праць. Умань: ВПЦ. «Візаві», 20 травня 2022 р. С. 352-353.
 33. Значення фізичної культури для зміцнення здоров’я учнівської та студентської молоді. Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» 22-24 червня 2022 року Ванкувер, Канада. С.35-39.
 34. The 11 th International scientific and practical conference «Innovations and prospects of world science» (June 22-24, 2022) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2022. 635 p. Р.35-39.
 35. Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Інформаційні технології та менеджмент у вищій освіті та науці» (28 листопада 2022 р. м. Фергана, Республіка Узбекистан). Рига, Латвія : «Baltija Publishing», 2022. Частина 2. 388 с. С. 106–109.
 36. Вплив навчально-виховного процесу на формування здорового способу життя учнівської молоді. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (Вип. 88), 29 листопада 2022 р. С.8-11.
 37. Значення здорового способу життя у формуванні збереження і зміцнення здоров’я. III Міжнародна науково-практична конференція «PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD», 1-3.12.2022 Бостон, США. С. 35 –40 
 38. The 3rd International scientific and practical conference «Progressive research in the modern world» (December 1-3, 2022) BoScience Publisher, Boston, USA. 2022. 867 p. Р 35–40
 39. Особливості формування навиків здорового способу життя у молодого покоління. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 28 лютого 2023. Вип. 91. 218 с. С. 5-8.
 40. Формування, збереження і зміцнення здоров’я людини – одна з передумов розвитку аспектів життєдіяльності. V Міжнародна науково-практична конференція «SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD»9–11.03.2023 року. С.22-28. Торонто, Канада.
 41. The 5th International scientific and practical conference. «Scientific research in the modern world» (March 9-11, 2023) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2023. 471 p. Р.22-28.
 42. Фізична культура – важлива частина культури суспільства в цілому. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі» 16 березня 2023 р. Умань. С.335-340.
 43. Роль педагога у формуванні байливого ставлення до власного здоров’я як до найважливішої людської цінності. Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» Зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 94. 157 с. 31 травня 2023 р. Ст.5-8 

Участь у Всеукраїнських конференціях:

 1. Формування свідомого ставлення учнів до занять з фізичної культури. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі». – Умань, УДПУ імені Павла Тичини, 15 березня 2018. – С. 47- 54.
 2. Запобігання негативних явищ серед молоді. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Здоров’я для всіх» – (Умань, 4 квітня 2018 р.) / [ред. кол. Сокирська В.В. (гол. ред.) та інші] Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 184с. С. 131-136.
 3. Тютюнопаління та його наслідки. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка здоров’я» / за заг. ред. акад. І.Ф. Прокопенка. Харків: ХНПЦ ім. Г. С. Сковороди,18-19 травня 2018. 804с. С.425-429. 
 4. Формування в учнівської молоді відповідних моральних ціннісних орієнтацій. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика». – Умань, 8 листопада 2018. – [ред. кол. : Сокирська В.В. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 383с. С. 110-116.
 5. Роль здорового способу життя у формуванні збереження і зміцнення здоров’я молодого покоління. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 47. – 587с. С. 5-8 (14 грудня 2018 року.
 6. Використання комп’ютерних технологій в початковій школі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології» м. Запоріжжя 8-9 лютого 2019 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет: 2019. – 116 с. С. 55-57.
 7. Формуванні інтересу у дітей до систематичних занять фізичною культурою та спортом. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі». – (Умань, 5 березня 2019 р.) / [ред. кол. Коляда Н.М. (гол. ред.) та інші] Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 253с. С. 218-224.
 8. Проблеми розвитку фізичного виховання у студентської молоді. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання та спорту в закладах освіти» (Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка, 25 квітня 2019 року) / [редактор-упорядник: Т. В. Кулікова] – Кременчук: Методичний кабінет, 2019. – 210 с. С. 37-40.
 9. Формування дбайливого ставлення до здоров’я та здорового способу життя. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Здоров’я для всіх». – (Умань, 6 квітня 2020 р.) / [ред. кол. Соколенко Л.С. (гол. ред.) та інші] Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 133- 138.
 10. Залежність здоров’я людини від її способу життя. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Здоров’я для всіх». – (Умань, 7 квітня 2021 р.) / [ред. кол. Соколенко Л.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. – 250с.
 11. СНІД – медико-гігієнічні та соціально психологічні аспекти. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНІДУ»: (Умань, 01 грудня 2021 р.) / [ред. кол.: Соколенко Л.С. (гол. ред.) та інші]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. 395с. С. 368-374.
 12. Вплив факторів зовнішнього середовища на здоров’я людини. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здоров'я для всіх». Зб. наук. праць. Умань: ВПЦ. «Візаві», 31 травня 2022 р. 355-363.
 13. Шляхи та засоби збереження здоров’я. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здоров'я для всіх». Зб. наук. праць. Умань: ВПЦ. «Візаві», 31 травня 2022 р.
 14. ВІЛ/СНІД – проблема сьогодення. «Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНІДУ: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції». (Умань, 01 грудня 2022 р.) Умань : ВПЦ «Візаві», С. 8-14.
 15. Основні принципи формування засад здорового способу життя. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Здоров’я для всіх»: УДПУ імені Павла Тичини. (Умань, 6 квітня 2023 р.). Зб. наук. праць. Умань: ВПЦ. «Візаві», 6 квітня 2023 р. С. 218-225.
 16. Наукові дослідження у внз в сучасних умовах «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення»: Матеріали ІX наук. практ. конф. (23-24 листопада 2023 року) / ред. В. В. Чижик, В. А. Голуб. Кременець, 2023. 105 с.С. 80-82.

Підвищення кваліфікації:

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка Навчально- науковий центр «Інститут біології та медицини» (12.05.2017- 12.06.2017р.). Сертифікат №3/17.

Участь у тренінгу для тренерів по методичному посібнику «Безпечна поведінка – головне правило молодого покоління». 28.02.2019р. м. Черкаси (отримала сертифікат).

Отримала Міжнародний освітній грант №EG / U / 2021 / 08/ 12 від The International Historical Biographical Institute (Dubai - New York – Rome – Jerusalem -Beijing).

Участь у II Міжнародній програмі підвищення кваліфікації Керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково- педагогічних працівників “Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу”, що тривала з 12 серпня по 12 жовтня 2021 року. Обсягом 180 годин 6 кредитів ECNS. Присвоєно кваліфікацію: «Міжнародний Керівник Категорії Б в галузі Освіти та Науки, згідно Класифікації ЮНЕСКО» та «Міжнародний Вчитель / Викладач»

Міжнародний сертифікат № 2471 / 12 жовтня 2021 року додається.

 1. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінару) на тему: «Використання можливостей хмарних сервісів для магістрів та аспірантів» 04-11 жовтня, 2021(Люблін, Республіка Польща, 1,5 ECTC кредита 45 годин. Міжнародний сертифікат № 8244 / 2021 від 11.10 2021 року додається.
 2. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінару) на тему: «Інноваційні Форми сучасної Освіти з використанням платформ  GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROO», 18-25 жовтня, 2021 (Люблін, Республіка Польща, 1,5 ECTC кредита 45 годин. Міжнародний сертифікат  № 8269 / 2021 від 25.10 2021 року додається.
 3. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінару) на тему: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні з використанням платформ MICROCOFT TEAMS TA OFFICE 365». 01-08 листопада,2021 (Люблін, Республіка Польща, 1,5 ECTC кредита 45 годин. Міжнародний сертифікат № 8515 / 2021 від 08.11 2021 року додається.
 4. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінару) на тему: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ», 22-29 листопада, 2021 (Люблін, Республіка Польща, 1,5 ECTC кредита 45 годин. Міжнародний сертифікат № 8728 / 2021 від 29.11 2021 року додається.

Отримала Міжнародний освітній грант № EG / U / 21-22/ 10 / 01 від The International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing)

Брала участь у III Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу”, що тривала з 3 грудня 2021 року по 20 січня 2022 року. Обсягом 180 годин 6 кредитів ECNS. Присвоєно кваліфікацію: «Міжнародний Керівник Категорії Б в галузі Освіти та Науки, згідно Класифікації ЮНЕСКО» та «Міжнародний Вчитель / Викладач».

Міжнародний сертифікат № 5204 / 20січня 2022 року додається.

Стажування за останні 5 років:

Уманський державний педагогічний університет імені Пала Тичини 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02125639/000988-23 від 31.05.203 р.

Тема: «Інноваційні технології у професійній діяльності викладача» 180 год.

З 02.05.2023 р. по 31.05.20231 р. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ( у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) зі спеціальності 011 Освітні педагогічні науки та підвищила кваліфікацію за напрямом: «Інноваційні технології у професійній діяльності викладача» 180 год. 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02125639/000988-23 від 31.05.203 р.

За період педагогічної роботи нагороджена почесними грамотами ректорату Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,  Уманського міського відділу освіти, Уманської районної державної адміністрації.