Танасійчук Юлія Миколаївна

доктор філософії, ст.викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури

Профіль в Google Scholar

yuliya.tanasiychuk@udpu.edu.ua

Освіта:

У 2012 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію вчитель біології, хімії та екології.

У 2021 році завершила роботу над дисертаційним дослідженням «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я» та здобула науковий ступінь доктор філософії.

З 02.09. 2012 року - викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури. 

Викладає дисципліни

 • Вікова фізіологія, шкільна гігієна;
 • Основи медичних знань;
 • Фізіологічні основи фізичних вправ;
 • Фізіологія спорту.

Сфера наукового дослідження:

Фізкультурно-оздоровчі аспекти здоров’я людини.

Професійна діяльність:

З 2012 року працюю викладачем кафедри медико-біологічних основ фізичної культури. Викладаю дисципліни: Вікова фізіологія, шкільна гігієна, основи медичних знань; Фізіологія спорту та гігієна фізичних вправ.

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: формування здорового способу життя студентів, підготовка майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності, створення здоров’я-збережувального середовища в закладах вищої освіти. 

Видавнича діяльність:

 1. Танасійчук Ю.М. Компетентний підхід у формуванні здорового способу життя. Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтнрнет-конференції – Умань 2020. — С. 169-174
 2. Танасійчук Ю. М. Формування культури здоров’я як складова фахової підготовки учителів. Наука. Освіта. Молодь : Матеріали XIII Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців. (22 квітня 2019р.). Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2020 р. С.232-235.
 3. Танасійчук Ю. М. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Здоров’я для всіх : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. (6 квітня 2020 р.). Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2020. С. 143‒1
 4. Tanasiichuk, Boyko J., Sokolenko L. Formation of Desire for a Healthy Lifestyle of Preschool Children. Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna z wykorzystaniem : Contemporary selected issues III Międzynarodowej konferencji naukowej (23 kwietnia 2020 r.). Gdańsk  2020. Tom 1. P. 43-57
 5. Танасійчук Ю.М. Збереження здоров’я та формування здоров’язберігаючої компетентності як педагогічна проблема. Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студентів та молодих учених (Умань, 10 грудня 2020р.). Умань, С. 82‒91.
 6. Танасійчук Ю. М. Мотиваційно-ціннісна складова підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до здійснення здоров'язбережувальної діяльності. World science. Multidisciplinary Scientific Edition. № 6(58) Vol.3. P. 23‒30
 7. Танасійчук Ю.М. Формування компетентностей здорового способу життя – пріоритетне завдання у підготовці майбутніх учителів фізичної культури. Здоров’я для всіх: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. Інт.-конф. (Умань, 6 квіт. 2021 р.). Умань, 2021. С. 65‒7
 8. Танасійчук Ю.М. Фізична активність як необхідна умова формування здорового способу життя. Професійна педагогічна позиція ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНІДу: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф.(м.Умань, 01.12.21) Умань : Візаві, С.176-185.
 9. Танасійчук Ю.М. Складність і багатовимірність поняття «здоровий спосіб життя». Актуальні проблеми фізичного виховання: Теорія та практика: матеріали IІ Всеукр. Наук.-практ. конф., 02 листопада 2021 р. Умань : Візаві, 2020. С.254-265.
 10. Танасійчук Ю.М. Фізична активність як необхідна умова формування здорового способу життя. Професійна педагогічна позиція - ефективна умова формування мотивації кульутри здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНІДУ: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ.- конф., 1 грудня 2021 р. Умань : Візаві, 2020. С.176-185.
 11. Танасійчук Ю.М. Педагогічні умови формування у майбутніх учителів фізичної культури ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя. Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі: збірник матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф., м. Умань, 20 травня 2022 р. Умань : Візаві, 2022. С.229-235.
 12. Танасійчук Ю.М.Компоненти здоров’язбережувальної компетенції. Наука.Освіта. Молодь. Ч 2, 2022. С.166-169.
 13. Танасійчук Ю.М. Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності. Здоров’я для всіх : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтер.-конф., (м. Умань, 31 травня. 2022 р.) Умань : Візаві, 2022. C. 286-293.
 14. Танасійчук Ю. Підходи до формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ / СНІДу: матеріали III Всеукр. наук.-практ. інт. конф. присвяченої Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. (01 грудня 2022 р.) Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. С. 358-365.
 15. Танасійчук Ю. Значення здоров’язбережувального середовища в процесі формування культури здоров’я студентів. Фізична культу ра дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі: матеріали ІV Міжнар. наук.практ. інтернет конф. (16 березня 2023 р.) Умань: ВПЦ «Візаві», 2023. С.126-133
 16. Танасійчук Ю.М. Фізична культура як компонент культури особистості. Здоров’я для всіх: Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет конференції. (06 квітня 2023 р.) Умань: ВПЦ «Візаві», 2023. С.54-59

Монографії

 1. Бойко Ю.С., Мельничук О.В., Соколенко А.А., Соколенко М.О., Соколенко Л.С., Танасійчук Ю.М. Формування культури здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу : кол. монографія / Бойко Ю.С., Мельничук О.В., Соколенко А.А., Соколенко М.О., Соколенко Л.С., Танасійчук Ю.М. —Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 304с.
 2. Бойко Ю.С., Корінчак Л.М., Соколенко Л.С., Танасійчук Ю.М. Формування компетентності індивідуального здоров’язбереження: теорія і практика в освітніх процесах. Монографія. - Київ : «Майстерні магістеріуму», 2020. Том II. 196
 3. Танасійчук Ю.М. Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я: монографія / Ю. М. Танасійчук ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань :
  Сочінський М.  М., 2022. – 392 с.

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science:

 1. Organization of training of future specialists in sports and physical culture / Sovhira S., Karasievych S., Boiko Y., Tanasiichuk Y., Horbatiuk N. // Revista de Ciencias Humanas y Sociales, Ano 35, 2019, Especial №22 (Scopus)
 2. Tolochko, S., Bordі, Mironets, L., Mozul, I., & Tanasiichuk, I. (2023). Forming ecological culture in educational applicants within the context of modern education. Amazonia Investiga, 12(61), 41-50. 

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Vasylyuk-Zaitseva, S., Kosenyuk, H.,Tanasiichuk, I.,& Boyko, J.(2023). Application of artificial intelligence in Ukrainian education of the future. Futurity Education, 3(3). 78-105.

Статті у фахових виданнях:

 1. Танасійчук Ю. М. Ієрархія понять «здоровий спосіб життя», «здоровий стиль життя». Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. №1. С. 168‒175.
 2. Танасійчук Ю. М. Когнітивно-змістовий критерій готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я. Проблеми підготовки сучасного вчителя: Збірник наукових праць. 2020. Вип. 1(21). Ч.2. С. 142‒
 3. Танасійчук Ю. М. Модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я. Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. 2020. Вип. №28(1-2020). С.404-417.
 4. Танасійчук Ю. М. Обґрунтування діяльнісно - рефлексивного критерію готовності майбутнього вчителя фізичної культури до здійснення здоров'язбережувальної діяльності. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2020. Вип.№2. С. 367–380.
 5. Танасійчук Ю.М., Бойко Ю.С, Соколенко Л.С. Проблеми формування культури здорового способу життя студентів закладів вищої освіти. Перспективи та інновації науки. (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина» № 1(6) 2022. С.339- 351.
 6. Танасійчук Ю. М. Бойко Ю. С., Соколенко Л. С.,. Зміни морфофункціональних показників здобувачів освіти у відповідь на дозоване фізичне навантаження. Вісник проблем біології і медицини. Випуск 2 том 2 (165). 2022. С.282-289.
 7. Танасійчук Ю. М. Бойко Ю. С., Соколенко Л. С., Педагогічні умови формування санітарно-гігієнічної культури майбутніх учителів фізичної культури. Вістник проблем біології і медицини. Випуск 3 (166), 2022 рік , С. 296-301.
 8. Соколенко Л.С., Бойко Ю.С., Танасійчук Ю.М. Вища освіта України в умовах війни та глобальних викликів XXI століття: аналіз сучасних підходів до методики викладання. Наукові інновації та передові технології. Випуск 2(16). 2023, С.385-397. 
 9. Соколенко Л.С., Танасійчук Ю.М., Бойко Ю.С. Інноваційні моделі підготовки викладачів фізичного виховання в закладах вищої освіти України в умовах дистанційного навчання. Перспективи та інновації науки. Випуск № 8(26) 2023. С.286-297. 
 10. Бойко Ю.С., Соколенко Л.С., Танасійчук Ю.М. Інтеграція новітніх методик викладання фізичного виховання в закладах вищої освіти України з використанням технологій для дистанційного навчання. Академічні візії. Випуск №20(2023) 

Навчальні посібники

 1. Вікова фізіологія : навч. посіб. / МОН України. Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини : уклад. Ю. С. Бойко, Ю. М. Танасійчук – Умань : Візаві. 2021 – 142 с.

Стажування за останні 5 років

 1. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти Свідоцтво СП 35830447/2637-23 від 17.11.23 р.

Тема: «Інноваційні моделі підготовки викладачів фізичного виховання в закладах вищої освіти України в умовах дистанційного навчання» 180 годин

 1. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №02125639/001001-23 від 31.05.23 р.

Тема: «Використання кейс-методу під час викладання дисципліни «Вікова фізіологія шкільна гігієна» 180 год