Ільченко Сергій Сергійович

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, майстер спорту міжнародного класу, рекордсмен України

Профіль в Google Scholar

sergiy.ilchenko@udpu.edu.ua

Освіта:

В 2004 році отримав середню освіту та став студентом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Університет закінчив у 2009 році, отримавши спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура. Соціальна педагогіка».

2018 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту,  зі спеціальності 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Викладає дисципліни:

 • Спортивні єдиноборства з методикою навчання;
 • Лижний спорт з методикою навчання;
 • Гімнастика з методикою навчання;
 • Спортивні споруди та обладнання;
 • Легка атлетика з методикою навчання.

Наукова діяльність

Фізична культура і спорт.

Список праць:

Монографії

 1. Ільченко С.С. Вплив самоконтролю фізичного стану на мотивацію студентів педагогічних спеціальностей до занять фізичним вихованням: монографія / С. С. Ільченко; Уманський держ. пед. у-т імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – 177 с.
 2. Ільченко С.С., Маєвський М.І.  Програма вивчення варіативного модуля «Козацький двобій» для учнів та учениць 5-6 класів нової української школи : колективна наукова монографія: Імплементація нововведень до правових та воєнних наук та підвищення ролі спорту на державному рівні. Вінниця, 2020-2022.

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science:

Ільченко С. С. Рухова і спортивна складова в ієрархії видів дозвілля студентів педагогічних спеціальностей нефізкультурного профілю. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків, 2016. – №5. – С. 33–37.

Sergey Ilchenko, Mykola Maievsyi, Tetiana Osadchenko and others. Formation of motivation for professional and applied physical training in Future elementary teachers = [Journal of physical education and sport]. Pitesti, 2019,V. 19, Supplement issue 2, 299 – 304.

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Ilchenko Sergey, Maevsky Mykola Інтерес студентів до фізичних вправ і видів спорту IV Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» 3-5 березня 2021 року. Киото, Япония. С. 296-301.
 2. Osadchenko Tetiana, Majewski Mikołaj, Ilczenko Sergiy. Badanie eksperymentalne dotyczące kompetencji zdrowotnej przyszłego nauczy-ciela szkoły podstawowej. Medicine and health Wybrane aspekty ratownictwa Tom 4 Selected aspects of the rescue Volume 4 –  Gdańsk : Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, 2020. Р. 60­–76
 3. Ільченко С.С. CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF RUNNING SPECIES OF ATHLETICS SWorldJournal, 3(19-03), 80–85. 

Статті у фахових виданнях:

 1. Безверхня Г. В. Місце шкідливих звичок у способі життя студентів педагогічних спеціальностей / Г. В. Безверхня, С.С. Ільченко // «Спортивний вісник Придніпров’я» науково-практичний журнал Придніпровської-державної академії фізичної культури і спорту. Випуск №3 2017. – С. 5–10.
 2. Ільченко С. С. Вплив самоконтролю фізичного стану студентів на мотивацію до занять фізичним вихованням / С.С. Ільченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка.– К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 8 (90) 17. – С. 26–31.
 3. Ільченко С. С. Ефективність впливу самоконтролю фізичного стану студентів на показники їх фізичної підготовленості / С.С. Ільченко// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка.– К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 8 (90) 17. – С. 22–26.
 4. Ільченко С. С. Мотивація до занять спортом і відвідування занять з фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей / С.С. Ільченко // Теорія і методика фізичного виховання: науково-теоретичний журнал. – К. Олімп. л-ра, 2017. – №1. – С. 11–14.
 5. Ільченко С. С. Рухова і спортивна складова в ієрархії видів дозвілля студентів педагогічних спеціальностей нефізкультурного профілю / С.С. Ільченко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2016. – №5. – С. 33–37.
 6. Ільченко С. С. Вплив мотивації самовдосконалення студентів на саморегуляцію активної поведінки в кредитно-модульній системі / С.С. Ільченко // Сучасні фітнес технології у фізичному вихованні студентів: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. / За заг. ред. Л.В. Ясько, В.В. Білецької. – Т.І. – К.: НАУ, 2016. – С. 33–34.
 7. Марченко О.Ю. Гендерні особливості формування ціннісних орієнтацій фізичної культури молоді О.Ю. Марченко, С.С. Ільченко // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали XII міжнародної науково-методичної конференції. За заг. ред. І.І. Вржеснєвського. – К.: НАУ, 2017. – С. 72– 74.
 8. Ільченко С.С. Теоретична і методична підготовка студентів до самостійних занять фізичним вихованням. Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених. Дрогобич, 2020. – Вип. 27. Том 2. С. 113-118.
 9. Ільченко С.С. Фактори здорового способу життя студентів закладів вищої освіти й основні форми проведення ними вільного часу. Науковий журнал «Іноваційна педагогіка». «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019. – Вип. 19. Том 1. С. 261-267.
 10. Ільченко С. Теоритична і методична підготовка студентів до самостійних занять фізичним вихованням Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених: Дрогобич 2020. Вип. 27. Том 2. С. 256-262.
 11. Ільченко С. Ставлення студентів педагогічних спеціальностей до фізичного виховання та оцінка їх власної фізичної підготовленості і здоров’я Проблеми підготовки сучасного вчителя: Умань, 2020. Вип. 1(21). С. 73-82.
 12. Ільченко С., Осадченко Т. Мотиваційні фактори навчання студентів під час занять фізичною культурою : зб. наук. прац. Умань, 2020. Вип. 2, ч. 2. С. 59-67.
 13. Дяченко А. А., Паламарчук Ю. Г.,Маєвський М. І., Ільченко С.С., Сивохоп Е. М.,Кушнір І. С. Результати дослідно експериментальної перевірки технічних засобів термінової інформації в системі багаторічної підготовки одно борців / А.А. Дяченко, Ю.Г. Паламарчук, М.І. Маєвський, С.С. Ільченко, Е.М. Сивохоп, І.С. Кушнір // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П .Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)» зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка.– К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова , 2021. – Випуск 10 (141) 21. – С. 56-61.
 14. Ільченко С. С., Вожжов І. А. Проєкт варіативного модуля «Козацький двобій» для учнів та учениць 6 класу «НУШ» /  С.С. Ільченко, І.А. Вожжов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П .Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)» зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка.– К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова , 2022. – Випуск 3 (148) 22. – С. 49-56.
 15. Ільченко С. С., Марков О. В., Партико Н. В., Бородін С. В., Дяченко К. Е., Кушнарьов Б. О. / Критерії та рівні сформованості готовності здобувачів вищої освіти, які спеціалізуються в практичній стрільбі до змагальної діяльності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П .Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)» зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка.– К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова , 2022. – Випуск 2 (146) 22. – С. 106-111.
 16. Ільченко С. С., Поліщук Н.М. Формування здорового способу життяу молодших школярів на уроках фізичної культури. «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка»): журнал. 2023. – Випуск №7 (21). С.424-434.
 17. Ільченко С. С., Поліщук Н.М. Формування здоров’язбережувальної компетенції студентської молоді під час занять лижним спортом. «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка): журнал. 2023 – Випуск №1 (15). С.151-161.
 18. Мaєвcький М.I., Iльченкo С.С. Індивiдуaльнi пaрaметри тренувaльнoгo прoцесу легкoaтлетiв. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». 2023 – Випуск 58, Том 2. С. 166-169.

Навчальні посібники

 1. «Лижний спорт та методика його викладання»: навч. посіб. / уклад. Л88 Н.О. Базилевич, С.С. Ільченко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 258 с.
 2. Легка атлетика : з методикою викладання : навч. посібник / уклад.: Семенов А. А., Осадченко Т. М., Маєвський М. І. ,Ільченко С. С.– Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 207с.
 3. Гімнастика з методикою викладання: навч. посібник/уклад.: Г.В.Безверхня, Л. П. Каранська, С.С. Ільченко, М.І. Маєвський. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 182 с.
 4. Гімнастика з методикою навчання: навчальний посібник / Уманський держ. Пед. ун-т імені Павла Тичини. уклад.: С.С. Ільченко, М.І. Маєвський. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. – 179.
 5. Легка атлетика: теорія, методика, практика: навч. посібник / МОН України, Уманський держ. Пед.. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т фіз.. виховання ; уклад.: Осадченко Т. М.,  Ільченко С. С., Маєвський М. І., Семенов А.А.– Умань:  «Візаві», 2023. – 320 с.
 6. Лижний спорт : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т фіз. виховання ; уклад. С. С. Ільченко. – Умань :  Візаві, 2023. – 172 с.

Стажування за останні 5 років

University of Finance, Basiness and Entrepreneurship,

Сертифікат (№BG/VUZF/482-2019 «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend» 1 september-1 december 2019.