Карасєвич Сергій Анатолійович

кандидат педагогічних наук, доцент

Профіль в Google Scholar

sergei.karasevich77@gmail.com

Освіта:

З 1995 по 2000 рік навчався на фізико-технічному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, фізика та основи інформатики» та здобув кваліфікацію вчителя фізики, основ інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності.

З 2006 по 2011 рік проходив перепідготовку на факультеті фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, та отримав диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури і валеології.

01.02.2018 р присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук

(ДК №046114) зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

09.02.2021 р вчене звання доцента, отримано атестат (АД 006990).

Професійна діяльність:

2002-2013 р. – керівник спортивного клубу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини;

2013-2015 р. – здобувач Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

2015 р. – 2018 р. – викладач кафедри спортивних дисциплін, факультету фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини ;

З 2018 року старший викладач кафедри спортивних дисциплін в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

З 2020 року доцент кафедри теорії та методики спорту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

Стаж педагогічної роботи у ЗВО – 9 років

Викладає дисципліни:

 • «Загальна теорія підготовки спортсмена»;
 • «Рухливі та рекреаційні ігри»;
 • «Теорія та методика викладання футболу»;
 • «Олімпійський та професійний спорт»;
 • «Технології та види спорту для всіх»;
 • «Фізичне виховання»;
 • керівник навчально-виховної практики.

Наукова діяльність

«Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності в закладах загальної і середньої освіти»

Монографії:

Карасєвич С. А. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у закладах загальної середньої освіти, монографія / Сергій Анатолійович Карасєвич; МОН України, Уманський держ. пед. унів-т імені Павла Тичини. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. 204 с.

Karasievych S.A. Science for modern man: the formation of the future teacher’s valeological culture in the system of work of the higher and pre-higher education institutions. Monographic series «European Science». Book 8. Part 1. 2022. Рр.61-79; 212-235.

(Scopus)

Organization of training of future specialists in sports and physical culture. Sovhira S., Karasievych S., Boiko Y., Tanasiichuk Y., Horbatiuk N. Revista de Ciencias Humanas y Sociales, Ano 35, 2019, Especial №22  Рр. 175-191.

Web of Science

Serhii Karasievych, Borys Maksymchuk, Vasyl Kuzmenko, and thre. Training Future Physical Education Teachers for Physical and Sports Activities: Neuropedagogical Approach. Brain-broad research in artificial intelligence and neuroscience. 2021. 12 (4). Рр. 543-564.

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Карасєвич С. А. Особливості фізкультурно-спортивної діяльності в аспекті підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. 2017. T. XVI, Nr. 3. S. 109–124.
 2. Karasievych Serhii. Introduction of health preserving technologies to the future physical education teacher`s training. Approved by the Editorial Board for publication in the journal: «Modern engineering and innovative technologies», Germany, issue №20. April, 2022. Pp.34-41.
 3. Karasievych Serhii Рhysical activity of a future teacher in health institutions in the light of personality-oriented pedagogy. ScientificWorldJournal Bulgaria jointly with SWorld Signed: Issue №13 Part 3 May 2022 рр. 66-73.
 4. Karasievych Serhii Preparation of future teachers of physical culture for physical and sports activities in educational institutions. International periodic scientific journal: «Modern engineering and innovative technologies», Karlsruhe, Germany, issue 26, part 3. 2023. Pp. 3-9.
 5. Karasievych Serhii Educational content of psychological and pedagogical characteristics of sports activities of the future teacher of physical culture. International periodic scientific journal: «Modern engineering and innovative technologies», Karlsruhe, Germany, issue 26, part 3. 2023. Pp. 222-227.
 6. Karasievych S., Karasievych М. Professional preparation of future specialists of physical culture for coaching activities. Scientific World Journal. Bulgaria, jointly with SWorld Signed: Issue №22 Part 4 November 2023 рр. 65-77.

Статті у фахових виданнях:

 1. Карасєвич С. А. Змістова характеристика понять «фізичне виховання» та «фізична культура». Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань, 2015. Вип. 52. С. 297–306.
 2. Карасєвич С. А. Структура готовності майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у загальноосвітній школі. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2016. Вип. 2. С. 139–148.
 3. Карасєвич С. А. Модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у загальноосвітній школі. Молодь і ринок. Дрогобич, 2016. № 11–12. С. 120–126.
 4. Карасєвич С. А. Активізація процесу фізичного самовдосконалення студентів засобами самостійної роботи. Молодь і ринок. Дрогобич, 2017. № 2. С. 169–173.
 5. Карасєвич С. А. Упровадження інтерактивних форм і методів навчання у процес підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань, 2017. Вип. 56. С. 81–93.
 6. Карасєвич С. А. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у загальноосвітній школі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2017. № 1. С. 58–71.
 7. Карасєвич С. А. Дослідно-експериментальна робота з формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності в закладах середньої освіти. Молодь і ринок. Дрогобич, 2018. № 3 С. 81−88. 
 8. Карасєвич С. А. Моніторинг готовності майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах. Молодь і ринок. Дрогобич, 2018. № 4 С. 45−52.
 9. Карасєвич С. А., Карасєвич М. П. Проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури у психолого-педагогічній літературі. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2018. Вип. 1. С. 99−108.
 10. Карасєвич С. А. Діагностичні методики визначення готовності майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності в закладах середньої освіти на початковому етапі експерименту. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2018. С. 114–125.
 11. Карасєвич С. А. Досвід здійснення фізкультурно-спортивної діяльності у закладах середньої освіти. Молодь і ринок. Дрогобич, 2019. № 1. С. 56−62. 
 12. Максимчук І. А., Овчарук В. В., Карасєвич С. А., Овчарук В. Г., Шкірта М. І., Тріфан О. М., Максимчук Б. А. Педагогічна майстерність майбутніх учителів фізичної культури як предмет наукових досліджень. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15. Фізична культура і спорт. 2019. Випуск 11. С. 129−134.
 13. Хацаюк О. В. Кіндзер Б. М., Карасєвич С. А. Скляренко В. П. Оленченко В. В. Програма фізичної терапії одноборців-ветеранів після лікування коронавірусної хвороби (covid-19) / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя: КПУ, 2021. Вип. 74. Т. 1. С. 162-167
 14. Височіна Н. Л., Іванченко О. М., Карасєвич С. А., Леоненко А. В., Кравченко О. С. Перспективи впровадження в систему фізичної підготовки майбутніх офіцерів інституцій сектора безпеки і оборони України сучасних тренажерних засобів. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць.. Київ, Гельветика. Серія 5, Випуск 80. Том 1. 2021. с 46-51.
 15. Карасєвич С. А., Карасєвич М. П. Підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації дистанційної фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми. 2022. № 1. C. 18-35.
 16. Карасєвич С. А. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування рухливих та спортивних ігор у професійній діяльності. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Педагогічні науки. Глухів. Випуск 2 (52), 2023. С. 124-131.
 17. Карасєвич С. А. Підготовка майбутніх учителів у педагогічних коледжах до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з учнями. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 4. Код. 2023. С. 78-82.
 18. Карасєвич С. А. Підготовка майбутніх тренерів до організації взаємодії гравців зі спортивних ігор у змагальному процесі. Наукові записки [Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ; Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв Закарпатської обласної ради]. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, Випуск 5. Ужгород, 2023. С. 112-118.

Видавнича діяльність:

 1. Легенди українського спорту: навч. посіб.: в 2 т. / уклад.: С. А. Карасєвич, М. П. Карасєвич. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. Т. 1. 448 с.
 2. Легенди українського спорту: навч. посіб.: в 2 т. / уклад.: С. А. Карасєвич, М. П. Карасєвич. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. Т. 2. 452 с.
 3. Рухливі ігри та ігрові вправи: навчальний посібник / С. А. Карасєвич, М. П. Карасєвич; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. − Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2019. – 146 с.
 4. Олімпійська слава України. До 30-річчя України. / Укладачі: С. Карасєвич, М. Карасєвич Довідник. Умань: Візаві 2022. 451 с.

Стажування за останні 5 років:

З 1 лютого по 1 травня 2019 року проходив закордоне стажування у Польщі у місті Пшеворську (180 годин). «Modern University in the system of European education: methods teaching, scientific-pedagogical developmeny,distance education and internationalization of the educational process» (total 180 hours). Certificate № IFC-WSSG /WK/2019-3 m

Пройшов стажування на кафедрі футболу в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова з 17 квітня 2023 р. по 17 травня 2023 р. (Наказ № 126 від 17.04.2023 р.). Обсяг стажування - 180 годин (6 кредитів ЄКТС). 

Відзнаки:

За період педагогічної роботи нагороджений грамотами та подяками Уманської міської Ради, Уманського міського відділу освіти з питань фізичної культури і спорту, Черкаської обласної державної адміністрації, ректорату Уманського державного педагогічного університет імені Павла Тичини.

Подяка Міністерства освіти і науки України 2021 р.